Tarih : 17.02.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı : 97895701-155[5366-3-2014/263]-13071                                                            

17/02/2016

Konu : 5366 sayılı Kanunda düzenlenen vergi istisnası hk.

….

İlgi : … tarih ve … evrak kayıt sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … İlçesi … Mahallesi … no.lu adaları kapsayan 5366 sayılı Kanun kapsamındaki yenileme (proje ve yapım) işleri ihalesinin şirketiniz uhdesinde kaldığı belirtilerek ihale kapsamında şirketinizin üçüncü şahıslarla yapacağı tedarik sözleşmelerinin damga vergisinden istisna olup olmadığı ile ihale kapsamındaki yapım işlerinin finansmanında kullanılacak olan kredilere ilişkin lehe kalan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV) tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

Damga Vergisi Yönünden Değerlendirme

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde, Kanunun amacının, büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri sınırları içindeki ilçe ve ilk kademe belediyeleri, il, ilçe belediyeleri ve nüfusu 50.000'in üzerindeki belediyelerce ve bu belediyelerin yetki alanı dışında il özel idarelerince, yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, tabiî afet risklerine karşı tedbirler alınması, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması olduğu; 2 nci maddesinde, yenileme alanlarının, il özel idarelerinde il genel meclisi, belediyelerde belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile belirleneceği, il özel idaresinde il genel meclisince, büyükşehirler dışındaki belediyelerde belediye meclisince alınan kararların Bakanlar Kuruluna sunulacağı, büyükşehirlerde ise ilçe ve ilk kademe belediye meclislerince alınan bu kararların,Büyükşehir belediye meclisince onaylanması halinde Bakanlar Kuruluna sunulacağı, Bakanlar Kurulunun projenin uygulanıp uygulanmamasına üç ay içinde karar vereceği; 3 üncü maddesinde ise yenileme alanlarındaki uygulamaların her türlü vergi, resim, harç ve ücretlerden muaf olacağı açıklanmıştır.

Buna göre, 5366 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki istisna hükmünün uygulanabilmesi için, Kanunun 2 nci maddesinde belirtildiği şekilde projenin yapılacağı yerin yenileme alanı olarak kabul edilmesine ilişkin ilçe ve ilk kademe belediye meclislerince alınan kararın büyükşehir belediye meclisinde onaylanıp Bakanlar Kuruluna sunulması ve Bakanlar Kurulunun projenin uygulanmasına üç ay içinde karar vermesi gerekmektedir. Bu şartların varlığı halinde proje kapsamında idare ile yüklenici firma ve hak sahipleri arasında yenileme alanındaki uygulamalara ilişkin olarak düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmakta olup, yüklenici konumundaki şirketiniz ile alt yükleniciler arasında yapılacak sözleşmelerin damga vergisinden istisna edilmesine imkan bulunmamaktadır.

BSMV Yönünden Değerlendirme

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinde, banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların BSMV'ye tabi olduğu hükmü, mükellefi belirleyen 30 uncu maddesinde ise BSMV'yi banka ve bankerlerle sigorta şirketlerinin ödeyeceği hükmü bulunmaktadır.

Öte yandan, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasında, yenileme alanlarındaki uygulamaların her türlü vergi, resim, harç ve ücretlerden muaf olduğu hükme bağlanmıştır.

5366 sayılı Kanunla tanınan istisna, doğrudan doğruya yenileme alanlarındaki uygulamalarla ilgilidir. Daha açık bir ifadeyle, şirketinizin verginin mükellefi olması halinde bu istisnanın uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Bankalar tarafından kredi kullandırılması işlemlerinde BSMV'nin mükellefi lehe para alan bankalar olduğundan, kredi işlemlerinin söz konusu muafiyet kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Buna göre, şirketiniz uhdesinde kalan 5366 sayılı Kanun kapsamındaki yenileme (proje ve yapım) işleri ihalesi çerçevesindeki yapım işlerinin finansmanında kullanılacak olan krediler dolayısıyla bankaların lehine aldıkları paraların % 5 oranında BSMV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.