Tarih : 15.01.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

15/01/2016

Sayı :64597866-180[28-2014]-726

Konu : Aracılık hizmeti gelirlerinde BSMV matrahı

..... YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İlgi:.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde aracı kurum olarak faaliyette bulunduğu; bu Kanuna istinaden çıkarılan ve 11.07.2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in 14 üncü maddesine göre, bankalarla kurumunuz arasında düzenlenen emir iletimine aracılık sözleşmesi çerçevesince bankaların müşteri emirlerinin kurumunuza iletilmesinde aracılık hizmeti verdiği; bu hizmetleri karşılığında da müşterilerin kurumunuza kazandırdığı kürtaj gelirlerinden pay almakta olduğu belirtilerek, kürtaj gelirlerine ait banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) matrahı tespit edilirken, bu gelirlerden bankalara sözleşme gereği verilen payların düşülüp düşülmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında, bankaların ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların BSMV'ye tabi olduğu; ikinci fıkrasının parantez içi hükmünde, bankerlerin menkul kıymet alım satımına tavassut etmek karşılığı komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paraların BSMV'ye tabi olduğu; üçüncü fıkrasında ise ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini esas iştigal konusu olarak yapanların Kanunun uygulanmasında banker sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun mükellefi belirleyen 30 uncu maddesinde, BSMV'yi banka ve bankerlerle sigorta şirketlerinin ödeyeceği; 31 inci maddesinde ise BSMV'nin matrahının 28 inci maddede yazılı paraların tutarı olacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulunca çıkarılan Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde aracı kurum ve alım satım aracılığı faaliyetleri tanımlanmış olup; gerek aracı kurumların, gerekse emir iletimine aracılık eden bankaların anılan Tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapmış olduğu söz konusu faaliyetler BSMV'nin kapsamına girmektedir.

Bu nedenle, banker konumunda bulunan aracı kurumların ve emir iletimine aracılık eden bankaların yapmış olduğu menkul kıymet alım satımına aracılık işlemleri dolayısıyla lehlerine aldıkları paralar BSMV'ye tabidir.

Buna göre, şirketiniz tarafından menkul kıymet işlemleri ile ilgili aracılık hizmeti karşılığı elde edilen kürtaj gelirlerinden emir iletimine aracılık sözleşmesi kapsamında hizmet aldığınız bankaya ödenen tutar düşüldükten sonra kalan kısım üzerinden BSMV hesaplanması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu işlemde bankaya aktardığınız komisyon tutarı üzerinden banka tarafından BSMV hesaplanması gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.