Tarih : 04.01.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı :39044742-180-190

04/01/2016

Konu :Nakit fazlası nedeniyle Takasbank'tan elde edilen faiz gelirlerinin bir kısmının aracı kurum tarafından müşterilere yansıtılması halinde BSMV uygulaması.

                                                           ………………….

İlgi : ….. tarih ve …..  sayılı özelge talep formunuz.

          İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, nakit fazlası veren aracı kurumlar ile nakit ihtiyacı olan aracı kurumların pozisyonlarının Takasbank Para Piyasasında karşılaştırıldığı, bu işlem neticesinde nakit fazlası veren aracı kurumlara Takasbank tarafından faiz ödendiği, bu kapsamda Takasbankta işlem gören nakit fazlalığınızın bir kısmının müşterilerinize ait fonlarla ilgili olması nedeniyle Takasbank tarafından kurumunuza ödenen faizlerin müşteri fonlarına ait olan kısmının müşterilerinize aktarıldığı belirtilerek kurumunuzca müşterilerinize aktarılan faiz tutarlarının kurumunuz lehine kalan para olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

           

            6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar (kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım - satıma tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar dahil) da banka muameleleri vergisine tabidir." hükmü; üçüncü fıkrasında ise "90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini esas iştigal konusu olarak yapanlar bu Kanunun uygulanmasında banker sayılırlar." hükmü yer almaktadır.

 

            Aynı Kanunun mükellefi belirleyen 30 uncu maddesinde BSMV yi banka ve bankerlerle sigorta şirketlerinin ödeyeceği; 31 inci maddesinde ise BSMV matrahının 28 inci maddede yazılı paraların tutarı olduğu, vergi matrahından gider ve vergi adı altında indirim yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır. 

 

            Öte yandan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğinin B-2- "6802 Sayılı Kanunun 28 inci Maddesinin İkinci Fıkrasında Belirtilen Muamele ve Hizmetleri Esas İştigal Konusu Olarak Yapanlar" başlıklı bölümünde; "Emeklilik yatırım fonları, menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, vadeli işlem aracılık şirketleri ile merkezi kayıt kuruluşu ve vadeli işlem ve opsiyon borsası gibi kuruluşlar, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 32 nci maddesinin verdiği yetki ve izin çerçevesinde menkul kıymetlere ilişkin işlemleri esas faaliyet konusu olarak yapmaktadırlar. Bunların 6802 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemleri BSMV ye tabi olacaktır.

            ...

            Buna göre, 6802 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemleri esas iştigal konusu olarak yapanlar, bu işlemleri ilgili kanunlarla yetkilendirilmek veya izin verilmek suretiyle yürüten kişileri ifade etmektedir. Dolayısıyla bunların 6802 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemleri 'esas iştigal konusu' olarak BSMV ye tabi olacak, bunlar dışındakilerin aynı fıkrada belirtilen işlemleri 'esas iştigal konusu' olmadığından KDV ye tabi olacaktır." açıklamaları yer almaktadır.

 

            Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre, aracı kurum olarak faaliyet gösteren şirketiniz banker kapsamında BSMV mükellefi olup, Takasbank tarafından şirketinize ödenen faiz gelirlerinin BSMV ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

            Söz konusu işlemlerde verginin matrahı, bu işlemler dolayısıyla nakden veya hesaben lehe alınan paraların tutarıdır. Bu çerçevede, Takasbank tarafından tahakkuk ettirilerek şirketinize ödenen faiz tutarlarının gelir hesaplarına intikal ettirildikten sonra bir kısmının müşteri hesaplarına aktarılmasının vergi matrahının tespitinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

 

            Bu nedenle, şirketinizce gelir hesaplarına intikal ettirilmesi gereken ancak müşterilere aktarılacak olan tutarlar üzerinden de BSMV hesaplanması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.