Tarih : 05.05.2014
Yayın Dönemi : Ağustos 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı: 64597866-105[MÜK.257-2015]-64

05/05/2014

Konu: Sigorta şirketleri bünyesinde kurulacak emeklilik yatırım fonlarının beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için sigorta şirketine e-beyanname şifresi verilip verilemeyeceği
 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda şirketinizin yeni kuracağı emeklilik yatırım fonunun beyannamelerini elektronik ortamda göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifre verilebilecek mükellefler arasında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile beyannamelerini meslek mensubuna imzalatma zorunluluğu olup olmadığı hususunda tereddüt oluştuğundan Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesi ile vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları tarafından da imzalanması mecburiyetini getirme, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatma ve söz konusu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirleme hususlarında Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

             Bu yetkiye dayanılarak çıkarılan ve 29/06/1997 tarihli ve 23034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ ile vergi beyannamelerinin meslek mensuplarınca imzalanması konularına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş bulunmaktadır.

            Söz konusu Genel Tebliğin II/A bölümünde, kurumlar vergisi mükelleflerinin veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden aktif ve net satışları toplamı Bakanlığımızca belirlenen hadleri aşmayan mükelleflerin beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorunda oldukları; IV üncü bölümünde de mükelleflerin beyannamelerini, kendilerine 3568 sayılı Kanunun 2/A-a maddesinde belirtilen hizmetleri bir bütün olarak fiilen veren meslek mensupları tarafından imzalanabileceği belirtilmektedir.

            Bununla beraber, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 16/02/1998 tarihli ve B.07.0.GEL.0.32/3205-9/5090 sayılı Genel Yazısı ile, serbest muhasebecilik veya serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı alan ancak bağımlı olarak çalışanların, bağımlı çalıştıkları ve muhasebesinin sevk ve idaresinden sorumlu oldukları mükelleflerin beyannamelerini imzalayabilmelerine imkan tanınmıştır.

            Buna göre, yeni kurulan sermaye şirketinin düzenleyeceği beyannamelerinin 4 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ kapsamında 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalattırılması zorunluluğu bulunmaktadır.

            Öte yandan, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan düzenleme ile Maliye Bakanlığı, vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye yetkili kılınmıştır.

            340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan tebliğler gereğince aktif büyüklüklerinin veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin istemeleri halinde kendi beyannamelerini kullanıcı kodu, parola ve şifre almak suretiyle elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür.

            Diğer taraftan, 15 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecek mükelleflere ilave olarak, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre belirlenen aktif büyüklük ile net satış tutarı ölçüleri şartı aranılmaksızın; muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmede bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilenler ile herhangi bir hadde ve sınırlamaya tabi olmaksızın, yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalamış olan mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairesinden kullanıcı kodu, parola ve şifre alarak beyannamelerini elektronik ortamda kendilerinin gönderebilecekleri açıklanmıştır.

            Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, şirketiniz bünyesinde yeni kurulacak emeklilik yatırım fonlarının, yukarıda belirtilen şartları taşımaması durumunda beyannamelerini, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan meslek mensupları ile aralarında 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmelerden durumuna uyan sözleşmeyi düzenlemek suretiyle elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

            Bununla birlikte, bağımlı statüde çalışan serbest muhasebeci mali müşavirlerin ancak bir gerçek ya da tüzel kişiye ait beyannameleri imzalamaları mümkün bulunmaktadır. Bağımlı çalışan serbest muhasebeci/ serbest muhasebeci mali müşavirlerin sadece bordrolu olarak çalıştıkları şirketin beyannamelerini imzalayabilmeleri ve birden fazla gerçek ya da tüzel kişiye ait beyannameler ile aynı gruba ait diğer şirketlerin beyannamelerinin bağımlı statüde çalışan aynı meslek mensubu tarafından imzalanmasının mümkün olmaması nedeniyle, şirketiniz bünyesinde bağımlı olarak çalışan meslek mensubu bulunması gerekçesiyle yeni kurulacak emeklilik yatırım fonuna, beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesi mümkün değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.