Tarih : 07.03.2016
Yayın Dönemi : Ağustos 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı: 11395140-105[8/2014/VUK2-8049]-18950

07/03/2016

Konu :Yurt dışında kote edilmek üzere ihraç edilecek C grubu hisse senetlerine iştirak edecek katılımcılardan vergi kimlik numarasının istenilip istenilmeyeceği.


            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Almanya’da kote edilmek üzere C grubu hisse senetlerinin ihraç edilmesini planladığınız ve söz konusu hisse senetlerine iştirak edecek katılımcılar için vergi kimlik numarası istenilip istenilmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

 

            11/08/1989 tarih ve 20249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın” “Menkul Kıymetler” başlıklı 15 inci maddesinin (b) bendinde, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere Türkiye’de yerleşik tüzel kişilerce ihraç veya halka arz olunacak sermaye piyasası araçlarının, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kuruluna kaydettirilmesi (6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile sermaye piyasası araçlarının Kurul kaydına alınması yerine izahname veya ihraç belgesi onay sistemine geçilmiştir.) koşuluyla yurt dışında satışının serbest olduğu düzenlenmiştir.

 

            6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanan ve 22/07/2013 tarihinde yürürlüğe giren II-5.1 sayılı “İzahname ve İhraç Belgesi Tebliğinin” “İzahname veya ihraç belgesi hazırlama yükümlülüğü” başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında, diğer hususlar yanında Türkiye’de yerleşik tüzel kişilerce yurt dışında halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek sermaye piyasası aracı ihraçlarında ihraç belgesinin hazırlanması ve bu belgenin Kurulca onaylanması zorunluluğu düzenlenmiştir.

 

            Bu çerçevede, Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişi tarafından Almanya’da işlem görmek üzere halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek pay ihraçları öncesinde ihraç belgesinin onaylanması için Kurula başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 

            Sermaye piyasası kurumları, Sermaye Piyasası Kanununun 35 inci maddesinde sayılmış olup, pay ihraç edecek ihraççıların sermaye piyasası kurumu olmasına ilişkin sermaye piyasası mevzuatında herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kanununun “Kısaltmalar ve tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde, ihraççılar sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişiler ve Kanuna tabi yatırım fonları olarak tanımlanmıştır.

 

            Sermaye Piyasası Kanununun 34 üncü maddesinde sermaye piyasası faaliyetlerinin, sermaye piyasası kurumlarının Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyetleri, Kanun kapsamına giren yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile bunlara ek olarak sunulan yan hizmetlerden oluştuğu belirtilmiş ve Kanunun 37 nci ve 38 inci maddelerinde söz konusu yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler tanımlanmıştır.

 

            Bu çerçevede, Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişi tarafından yurt dışında işlem görmek üzere pay ihracı gerçekleştirilmesi sermaye piyasası faaliyeti kapsamına girmemektedir. Diğer taraftan söz konusu ihraç işlemi, ihraç belgesinin Kurulca onaylanması ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanununa tabidir.

 

            Bilindiği üzere, vergi kimlik numarası kullanımının yaygınlaştırılması hakkındaki 4358 sayılı Kanunun “Vergi Kimlik Numarasını Tespit, Kayıt ve Bildirim Zorunluluğu” başlıklı 2 nci maddesinde; “Kamu idare ve müesseseleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, Maliye Bakanlığınca belirlenecek işlemlerin yapılması sırasında, bu işlemlere muhatap veya taraf olan gerçek ve tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını tespit etmek ve bu işlemlere ilişkin belge, hesap ve kayıtlarında vergi kimlik numaralarına da yer vermek zorundadırlar. Belirlenecek işlemlere muhatap veya taraf olan kişiler, vergi kimlik numaraları olmadığı takdirde, işlemlerin tamamlanmasından önce vergi kimlik numarasını almak zorundadır.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Vergi kimlik numarası kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin olarak 19.06.2001 tarih ve 24437 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Sıra Numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliğinin “I- Vergi Kimlik Numarasının Tespiti ve Kullanımı” başlıklı bölümünde, “Bu Tebliğ kapsamına alınan gerçek ve tüzel kişiler bu Tebliğde belirtilen işlemleri yapan veya bunlara muhatap veya taraf olan her türlü gerçek ve tüzel kişi müşterilerinin kimlik, adres ve diğer bilgilerinin yanı sıra;

 

            Vergi kimlik numaralarını tespit ederler.

            Bu numaraları ilgili belge, hesap ve kayıtlarında kullanırlar.”

 

            ifadesi yer almaktadır.

 

            Söz konusu Genel Tebliğin III- DİĞER MALİ İŞLEMLER başlıklı bölümünün “1. Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamındaki Kurumlarca Yapılacak İşlemler” başlıklı alt bölümünde, “2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına giren sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan sermaye piyasası kurumları 1.9.2001 tarihinden itibaren müşterilerine hesap açmadan, sözleşme ve işlemleri yapmadan önce vergi kimlik numaralarının tespiti ve kullanımı ile ilgili işlemleri yapacaklardır.” denilmektedir.

         

            Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda, şirketinizin yurt dışında işlem görmek üzere pay ihracı gerçekleştirmesi sermaye piyasası faaliyeti kapsamına girmediğinden, Almanya’da kote edilmek üzere C grubu hisse senetlerinin ihraç edilmesi işlemi için 2 Sıra Numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği uyarınca vergi kimlik numarası tespit etme, ilgili belge, hesap ve kayıtlarda kullanma zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.