Tarih : 20.06.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-KDV.13-83370

20/06/2016

Konu: Kızılay Derneğine teslim etmek amacıyla ithal edilen malların KDV'ye tabi olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Türkiye Kızılay Derneğine teslim etmek amacıyla ithal ettiğiniz, Kızılay Derneği adına düzenlenen istisna belgesi ve ek onaylı listede bulunan mallar için ithalat aşamasında KDV ödeyip ödemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

-1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalinin KDV ye tabi olduğu,

-13/h maddesinde, Türkiye Kızılay Derneğine tüzüğünde belirtilen amaçlarına uygun olarak afet yönetimi ve yardımları, barınma, beslenme, sosyal yardımlar, toplumu bilinçlendirme, ulusal ve uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi faaliyetleri, savaş veya olağanüstü hâllerdeki görevleri ile kan, sağlık, göç ve mülteci hizmetlerini (sığınmacı hizmetleri dâhil) yerine getirmesine yönelik görevler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin ulusal ve uluslararası işbirlikleri, uluslararası mensubiyet ve üyelikleri, Birleşmiş Milletlere bağlı kurum ve kuruluşlar ile uluslararası akreditasyonu olan yardım kuruluşlarıyla yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamındaki teslim ve hizmetlerinin KDV den istisna olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin "Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetlerinde İstisna" başlıklı “II-B/10.” bölümünde konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre, KDV Kanununa eklenen 13/h maddesi ile getirilen düzenleme, münhasıran Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetlere yönelik olup, Kızılay Derneğine teslim edilmek üzere Şirketiniz tarafından  bu malların ithali  KDV Kanununun 1/2 maddesi gereği KDV ye tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.