Tarih : 17.02.2016
Yayın Dönemi : Nisan 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

62030549-125[10-2015/201]-13439

17/02/2016

Konu

:

Yurtdışında mukim firmanın serbest bölgede bulunan   iştirakine ait muhasebe kayıtlarının mail ortamında verilmesi durumunda   Kurumlar Vergisi uygulaması.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; firmanızın muhasebe denetim ve danışmanlık hizmetleri alanında faaliyet gösterdiği, müşterilerinizden bir tanesinin Amerika'da yerleşik ... firması olduğu ve bu firmanın ... Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren ... San. ve Tic. A.Ş' nin %80 hissedarı olduğu, Şirketinizce verilen hizmetin ise ... San. ve Tic A.Ş.'nin tekdüzen hesap planına göre tutulmakta olan muhasebesini Amerika'da yapılacak konsolidasyona esas olmak üzere Amerikan Muhasebe Standartlarına  (USGAAP) çevirmek ve aylık muhasebe verilerini e-posta yolu ile alarak tekrar işleyerek USGAAP'a uygun olarak Amerika'da yerleşik ... firmasına e-posta ortamında göndermek olduğu, hizmet bedelinin yine Amerikan firmasından tahsil edildiği belirtilerek, söz konusu faaliyete ilişkin olarak 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde bahsi geçen indirimden faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

         

            Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı hükmüne yer verilmiştir.

 

            Aynı Kanunun "Diğer indirimler" başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de  verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'sinin kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim unsuru olarak dikkate alınabileceği; indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

           

             1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.5. Türkiye'den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetler" başlıklı bölümünde konu ile ilgili açıklamalara ayrıntılı olarak yer verilmiş olup, 10.5.2. bölümünde de indirimden faydalanmanın şartları açıklanmıştır.

         

             Buna göre, söz konusu indirim hükmünden yararlanabilmek için;

 

            -Hizmeti veren şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konuları arasında, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama faaliyetlerinin bir veya birkaçının bulunması ve fiilen bu faaliyetlerle iştigal edilmesi,

 

            - Hizmetin Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara verilmesi,

 

            -Yapılan hizmet ile ilgili olarak düzenlenecek faturanın, yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi,

 

            -Yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için Türkiye'den verilen hizmetin, bu kişilerin ve/veya kurumların Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması, verilen hizmetten yurt dışında yararlanılmış olması,

 

            -Yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurumlara verilen hizmetlerden elde edilen kazancın, kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, hasılat, maliyet ve gider unsurlarının; ayrı ayrı izlenmesi, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir.

 

            Bu hüküm ve açıklamalara göre; Şirketiniz tarafından, Amerika mukimi ... firmasının serbest bölgedeki  iştiraki  ... San. ve Tic. A.Ş' nin tekdüzen hesap planına göre tutulmakta olan muhasebesinin sadece aylık verilerin e-posta yolu ile alınarak Amerikan Muhasebe Standartlarına (USGAAP) çevirilip Amerika'da yerleşik ...  firmasına yine e-posta ortamında gönderilmesi faaliyeti Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde sayılan muhasebe kaydı tutma faaliyeti olarak değerlendirilemeyeceğinden, şirketinizin bu faaliyetinden elde ettiği kazançlarla ilgili olarak söz konusu madde hükümlerinden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

 

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.