Tarih : 06.01.2016
Yayın Dönemi : Nisan 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

62030549-125[10-2014/428]-1112

06/01/2016

Konu

:

Ar-Ge Merkezi belgesinin mükellefin talebi   doğrultusunda iptal edilmesi durumunda vergilendirme.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda,  şirketinize 18/01/2012 tarihi itibarıyla 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında sağlanan teşviklerden yararlanmak üzere Ar-Ge Merkezi Belgesi verildiği; şirketinizin 2012, 2013 ve 2014 yılları itibarıyla yaptığı Ar-Ge harcamalarının, ilgili dönem kazancının yetersizliğinden dolayı indirilememesi nedeniyle sonraki döneme devreden Ar-Ge indirimi tutarlarının olduğu; şirketinizin yabancı bir kuruma satılması sebebiyle yönetim yapısı ve şirket stratejisinin değiştiği, yeni yönetim kurulunun şirket içerisinde teknik ve idari personelin görev ve fonksiyonlarında yapısal değişiklikler yapması sonucu daha önce Ar-Ge merkezinde görevli Ar-Ge personelinin önemli bir bölümünde görev değişikliği yapıldığı ve bu durumun Ar-Ge merkezi olmanın temel şartlarından olan asgari 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personelinin bu merkezde çalışmasının fiilen imkansız hale geldiği; şirket yönetim kurulunun, Ar-Ge merkezinde devam eden projelerin şirket öz kaynakları ile tamamlanmasına, 01/08/2014 tarihinden itibaren Ar-Ge merkezi faaliyetlerinin sonlandırılmasına, bu tarih itibarıyla yararlanılan teşviklerin sona erdirilmesine ve bu kapsamda resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına karar verildiği belirtilerek;

 

            -Daha önceki yıllarda 5746 sayılı Kanun kapsamında ilgili dönem kazancının yetersizliği nedeniyle indirim konusu yapılamayan ve devreden Ar-Ge indirim tutarlarının sonraki hesap dönemlerinde kurumlar vergisinden indirilmesinin mümkün olup olmadığı,

 

            -2014 yılının ilk 7 ayı için yapılan harcamaların 2014 yılı Ar-Ge harcaması olarak Ar-Ge indirimine konu edilip edilmeyeceği,

 

            -Kapanış tarihinden itibaren Ar-Ge merkezi niteliğinin kalkması nedeniyle 01/08/2014 tarihi itibarıyla devam edilmesi düşünülmeyen ve sonlandırılan Ar-Ge projeleri kapsamında yapılan harcamaların doğrudan gider yazılıp yazılmayacağı

 

            hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Ar-Ge indirimi: Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Ayrıca bu harcamalar, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılır. Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda 213 sayılı Kanuna göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır." hükmüne yer verilmiştir.

 

            Aynı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında ise; "Bu Kanunda öngörülen şartların ihlali veya teşvik ve destek unsurlarının amacı dışında kullanılması halinde, zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılır. Sağlanan vergi dışı destekler ise 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir." hükmü yer almaktadır.

 

            Bu Kanunun uygulanmasına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, 31/07/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği"nde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

 

            Bahsi geçen Yönetmeliğin;

 

            -"Ar-Ge indirimi uygulama esasları" başlıklı 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamındaki harcamaların ayrıca, Vergi Usul Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edileceği; yedinci fıkrasında ise projelerin tamamlanmasına zorunlu nedenlerle imkân kalmaması veya projenin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle iktisadi kıymet oluşmaması hâllerinde, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında yapılan ve önceki yıllarda aktifleştirilmiş olan tutarların doğrudan gider yazılacağı,

 

            -"Ar-Ge merkezlerinin denetlenmesi" başlıklı 16 ncı maddesinin onbirinci fıkrasında, Ar-Ge merkezinin 15 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen temel şartları sağlamadığının tespit edilmesi hâlinde Ar-Ge Merkezi Belgesinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından iptal edileceği; ondördüncü fıkrasında ise kurulan birimlerin Ar-Ge merkezi olma şartını kaybetmeleri, bu Yönetmelikte belirtilen şartları ihlal etmeleri veya destek ve teşviklerin amacı dışında kullanılması hâlinde, şartların kaybedildiği, ihlalin gerçekleştiği veya destek ve teşviklerin amacı dışında kullanıldığı tarihten itibaren işletmelerin Kanunla Ar-Ge merkezlerine sağlanan destek ve teşviklerden yararlanamayacakları,

 

            -"Şartların ihlali ve destek ve teşviklerin amacı dışında kullanılması" başlıklı 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında, işletmenin Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında verdiği tüm bilgi ve belgelerin gerçeğe uygun olduğunu kabul ve taahhüt ettiği; bu kapsamda gerçeğe uygun bilgi ve belge sunulmamasının; projelerin, işletmelerin kasıt, kusur veya ihmali sonucu iptal edilmesinin Kanun hükümlerinin ihlali sayılacağı

 

            açıklamalarına yer verilmiştir.

 

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; şirketinizin Ar-Ge faaliyetlerini yürüttüğü birim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünün 11/11/2014 tarihli ve 5735 sayılı yazısıyla, 01/08/2014 tarihinden itibaren Ar-Ge merkezi olma şartını kaybettiğinden, bu tarihten itibaren 5746 sayılı Kanunla Ar-Ge merkezlerine sağlanan destek ve teşviklerden yararlanmanız söz konusu olmayacaktır. Ancak; şirketiniz, Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü birimin Ar-Ge merkezi olma şartını kaybettiği tarihten önceki dönemler için kazanılmış olan teşviklerden yararlanabileceğinden, 2012 ve 2013 hesap dönemindeki kazancınızın yetersizliği nedeniyle bu Kanun kapsamında indirim konusu yapılamayan Ar-Ge indirimi tutarlarının sonraki hesap dönemlerine devredilmesi ve ayrıca 2014 yılı başından Ar-Ge merkezi olma şartlarının kaybedildiği tarihe kadar yapılan Ar-Ge harcamalarının da kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

 

            Ayrıca, Ar-Ge merkezi olma şartının kaybedilmesi nedeniyle Ar-Ge projelerinin devam ettirilmeyerek sonlandırılması dolayısıyla Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında yapılan ve önceki yıllarda aktifleştirilmiş olan tutarların ise, herhangi bir gayrimaddi hak oluşmamış olması kaydıyla, şartların kaybedildiği hesap döneminde doğrudan gider yazılmasının mümkün olacağı tabiidir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.