Tarih : 11.06.2015
Yayın Dönemi : Nisan 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

38418978-125[5-14/11]-634

11/06/2015

Konu

:

Batık gemilerin çıkarılması ve demontaj işinin inşaat,   onarım, montaj işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçede, şirketinizin … Körfezinde batık gemilerin çıkarılması ve demontaj işini taahhüt sözleşmesine dayalı olarak aldığı belirtilerek, söz konusu faaliyetin inşaat, onarım, montaj ve teknik hizmetler kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

           Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler." hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun "İstisnalar" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde ise yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançların kurumlar vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "5.9.Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlarda istisna" başlıklı bölümünde;

            "Öte yandan, yurt dışındaki şubelerden elde edilen kazançların genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesinde, faaliyette bulunulan yabancı ülkenin mevzuatına göre hesap döneminin kapandığı tarih itibarıyla ilgili ülke mevzuatına göre tespit edilen faaliyet sonucu, Türkiye'de de aynı tarih itibarıyla genel sonuç hesaplarına kaydedilecektir. Bu hususun Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesinde, kazancın kambiyo mevzuatına göre fiilen Türkiye'ye getirilmesinin herhangi bir etkisi olmayacaktır. Faaliyette bulunulan yabancı ülkede kazanca tasarruf edilebilmesi yeterlidir."

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            3194 sayılı İmar Kanununun 5 inci maddesinde ise karada veya suda daimi ve muvakkat resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaat ile bunların ilave değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler yapı olarak tanımlanmıştır.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, taahhüt sözleşmesine dayalı olarak yapılan … Körfezinde batık gemilerin çıkarılması, söküme hazır hale getirilmesi ve sökümü işi; inşaat, onarım ve montaj işleri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, bahse konu faaliyetten elde edilen kazançların Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında istisnaya konu edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Öte yandan, yurt dışında gerçekleştirilen söz konusu faaliyetler nedeniyle elde edilen kazancın ilgili ülke mevzuatına göre tespit edilmesi gerekmekte olup, gemi söküm faaliyetinden elde edilen kazancınızın, tahakkuk ve dönemsellik ilkeleri gereğince, mahiyet ve tutar itibarıyla kesinleştiği dönemde Türkiye'deki kurum kazancınıza dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.