Tarih : 22.05.2015
Yayın Dönemi : Nisan 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

62030549-125[32/A-2013/459]-55896

22/05/2015

Konu

:

Komple yeni yatırımların yanında başka faaliyetinde   bulunması durumunda ortak giderlerin nasıl dağıtılacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; fındık, kakao, şeker ve tatlandırıcılar, nebati yağlar ve sair malzeme kullanılarak her türlü çikolata, kakaolu ürünler ve şekerlemeler gibi gıda ürünlerinin ithalatı, ihracatı, yurt içinde ve dışında pazarlanması faaliyeti ile iştigal ettiğinizi, Şirketinizin Ekonomi Bakanlığı tarafından 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen ... numaralı ekmeğe sürülen krem çikolata konusu ile ... numaralı muhtelif kek üretimi konusunda komple yeni yatırıma ilişkin iki adet yatırım teşvik belgesinin bulunduğunu belirterek, bu faaliyetin yanında ithal edilen ürünlerin satışı ile fındık alımı, satımı ve ihracatı konularında olmak üzere iki faaliyet konusunun daha bulunduğu belirtilerek, ortak giderlerin ne şekilde dağıtılması gerektiği hususunda bilgi talep edilmiştir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “İndirimli kurumlar vergisi” başlıklı 32/A maddesinde;

            “Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar,  iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibarenyatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

            Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder."  hükümlerine yer verilmiştir.

            Konuya ilişkin açıklamalara 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile 2009/1 no.lu Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yer verilmiştir.

            Anılan Tebliğin "EK-4 Yatırım Cinsleri" başlıklı bölümünde;

            “Komple yeni yatırım: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa, bina-inşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacağı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi veya altyapı bütünlüğü bulunmayan yatırımlardır. Ayrıca, mevcut tesislerde makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite artışının %100’ü geçmesi halinde bu yatırımlar yeni yatırım sayılır.

            ..." açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre, komple yeni yatırım kapsamındaki faaliyetler ile bu kapsama girmeyen faaliyetlerin birlikte yapılması halinde müşterek gelir ve giderlerin ayrıştırılması gerekmekte olup, bunun için işin mahiyetine en uygun dağıtım anahtarının tarafınızca belirlenebileceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.