Tarih : 27.01.2015
Yayın Dönemi : Nisan 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

62030549-125[33-2012/49]-128

27/01/2015

Konu

:

Mısır'daki şirkete verilen danışmanlık hizmetinin Amerika'daki merkeze fatura edilmesi durumunda Mısır'dan yapılan ödemeler üzerinden yapılan tevkifatın Türkiye'de mahsup edilip edilmeyeceği.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin danışmanlık sektöründe faaliyet gösterdiği, … grubu şirket politikası ve işleyişi gereği yerel ofislerdeki tüm danışmanların dünyadaki diğer … ofislerinin yürüttüğü projelerde görev aldıkları, … Türkiye’nin de yer aldığı projede elemana ihtiyaç olması halinde dünyadaki herhangi bir … ofisinden destek anlamında hizmet aldığı, “... Anlaşması” kapsamında gerçekleştirilen bu yapılanma ile amaçlananın bir … danışmanının tecrübesinden bütün ofislerin yararlanmasını sağlamak, kapasite kullanımını arttırmak, atıl iş gücü oluşumunu engellemek, konusunda en yetkin elemanı sağlamak ve personele uluslararası deneyim kazandırmak olduğu, … Amerika’nın ise bünyesinde danışmanlık ofislerinin bulunduğu ve grup içi danışmanlık ofisleri için "clearing house" işlevini üstlendiği, farklı bir ülkedeki … kurumuna verilen hizmet sonucunda hizmet verilen ülkeye faturalandırmak üzere … Türkiye olarak projede görev alan elemanların çalışma saatlerine göre hesaplanan tutarın … Amerika’ya fatura edildiği, … Amerika’nın ise bu fatura bedelini aynı tutarla hizmet verilen ülkeye fatura ettiği, hizmet alan ülke firmasının fatura bedeli üzerinden varsa tevkifat yaptıktan sonra kalan net tutarı … Amerika'ya ödediği, … Amerika’nın bu tutarı aynen … Türkiye’ye ödediği veya clearing house işlemleri kapsamında diğer … ofisleri ile olan alacak ve borçlarını netleştirmesinden sonra kalan tutarın ödemesinin yapıldığı, dolayısıyla …Türkiye olarak başka bir ülkede bulunan … danışmanlık firmasına verilen hizmete ilişkin fatura düzenleme ve tahsilat işlemlerinin … Amerika üzerinden gerçekleştirildiği belirtilerek, şirketin clearing house yapılanması çerçevesinde Amerika'da bulunan merkezden tahsil ettiği tutarlar üzerinden hizmetin verildiği ülkede tevkif edilen vergilerin Türkiye’de mahsubunun ne şekilde gerçekleştirileceği hususlarında bilgi talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında, Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunanların, tam mükellefiyet esasında, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilecekleri hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

             Kurumlar Vergisi Kanununun 33 üncü maddesinde ise; "(1) Yabancı ülkelerde elde edilerek Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan mahallinde ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergiler, Türkiye'de bu kazançlar üzerinden tarh olunan kurumlar vergisinden indirilebilir. 

            ....

            (4) Yurt dışı kazançlar üzerinden Türkiye'de tarh olunacak vergilere mahsup edilebilecek tutar, hiç bir surette yurt dışında elde edilen kazançlara Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen kurumlar vergisi oranının uygulanmasıyla bulunacak tutardan fazla olamaz. Bu sınır dahilinde, ilgili bulunduğu kazancın Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirildiği hesap döneminde tamamen veya kısmen indirilemeyen vergiler, bu dönemi izleyen üçüncü hesap dönemi sonuna kadar indirim konusu yapılabilir.

             ….      

            (6) Yabancı ülkelerde vergi ödendiği, yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa mahallinde Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgelerle tevsik olunmadıkça, yabancı ülkede ödenen vergiler Türkiye'de tarh olunan vergiden indirilemez.

            (7) Kurumlar vergisinden indirim konusu yapılan vergilerin yabancı ülkelerde ödendiğini gösterir belgelerin, tarhiyat sırasında mükellef tarafından ibraz edilememesi halinde, yabancı ülkede ödenen veya ödenecek olan vergi, Kanunun 32 nci maddesindeki kurumlar vergisi oranını aşmamak şartıyla o ülkede geçerli olan oran üzerinden hesaplanır ve tarhiyatın bu suretle hesaplanan tutara isabet eden kısmı ertelenir. İbraz edilmesi gereken belgeler, tarh tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde ilgili vergi dairesine ibraz edildiği takdirde, bu belgelerde yazılı kesin tutara göre tarhiyat düzeltilir.

            ..." hükümleri yer almaktadır.

            Öte yandan, “Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (h-ii) bendinde, “İşyeri” teriminin; "Bir teşebbüsün çalışanları veya aynı amaç için teşebbüs tarafından görevlendirilen diğer personeli aracılığıyla ülke içinde toplam 6 ayı aşan bir süre veya süreler için (aynı veya bağlı proje için) danışmanlık hizmetleri de dahil verilen hizmetler.”i de kapsamına aldığı belirtilmiştir.

            Anlaşmanın ticari kazançlara ilişkin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında;“Bir Akit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, söz konusu teşebbüs diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunmadıkça, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Eğer teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticari faaliyette bulunursa, kazanç diğer Devlette, sadece işyerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere, vergilendirilebilir.” hükmü yer almaktadır.

            Bu hükümlere göre, Türkiye mukimi teşebbüsün personeli vasıtasıyla Mısır’da ifa edeceği danışmanlık hizmetleri, 6 ayı aşan bir süre veya sürelerle devam etmedikçe yalnızca Türkiye’de vergilendirilecektir.

            Anlaşmanın “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Yöntemleri”ne ilişkin 22 nci maddesinin 1 inci fıkrasında ise;

            “Bir Akit Devlet mukimi, bu Anlaşma hükümlerine göre diğer Akit Devlette vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, ilk bahsedilen Devlet bu mukimin gelirine isabet eden vergiden, diğer Devlette ödediği verginin mahsubuna müsaade edecektir. Bununla beraber söz konusu mahsup, bu diğer Devlette vergilendirilebilen gelir için, mahsuptan önce hesaplanmış olan vergi miktarını aşmayacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

            Buna göre, Anlaşmaya uygun olarak Mısır’da vergi ödenmesi durumunda ödenen bu vergiler; Kurumlar Vergisi Kanununun 33 üncü ve Anlaşmanın 22 inci maddesi çerçevesinde Türkiye’de ödenecek bu gelire ilişkin vergiden mahsup edilebilecektir.

            Ancak, şirketinizin, personeli aracılığıyla Mısır’da mukim şirkete vereceği danışmanlık hizmetine ilişkin faturanın grup şirketiniz olan ABD mukimi şirket tarafından düzenlenmiş olması ve Mısır mukimi şirketin ABD mukimi şirkete yaptığı ödemeler üzerinden tevkifat yapması durumunda, ödenen vergilerin şirketiniz tarafından Türkiye’de ödediğiniz kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mümkün değildir.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.