Tarih : 22.01.2015
Yayın Dönemi : Nisan 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

62030549-125[34-2014/136]-97

22/01/2015

Konu

:

Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67'nci maddesi   uyarınca yapılan tevkifatın beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar   vergisinden mahsubu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

            - Bankanızın 2013 hesap döneminde …’de Borçlanma Araçları Piyasasında işlem yaptığı,

            - … tarafından Bankanız adına işlem limiti tahsis edildiği ve tahsis edilen limitin üzerinde işlem yapılması nedeniyle … Bankası A.Ş. Borsa Şubesinde bulunan …’nin banka hesabına nakit teminat adı altında belirli bir tutarın yatırıldığı,

            - Yatırılan nakit teminatın ….-… Bank A.Ş. adı altında takip edildiği,

            - Bankanızın bu hesaba para göndermeden önce …’ye bilgi verdiği ve aynı zamanda … Bankası A.Ş.’nin de …’den onay gelmeden parayı kabul etmediği, söz konusu nakit teminat olarak yatırılan tutar üzerinde Bankanızın işlem yapma yetkisinin bulunmadığı,

            - Yatırılan nakit teminat üzerinden belirli vadelerde tahakkuk eden faiz gelirlerinden Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi uyarınca hesaplanan tevkifatın … adına … Bankası A.Ş. tarafından ilgili vergi dairesine ödendiği,

            - Vergi kesintisi sonrası net faiz gelirinin %95’inin üye payı adı altında Bankanıza, %5’inin ise borsa payı adı altında …’ye ödendiği ve elde edilen faiz gelirinin 2013 hesap döneminde gelir kaydedildiği

            belirtilmiş olup, işlem limiti aşımı karşılığında Bankanız tarafından …. adına banka hesabına yatırılan nakit teminat bedeli üzerinden ... Bankası A.Ş. tarafından … adına ilgili vergi dairesine ödenen tevkifatın Bankanız tarafından verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilip edilemeyeceği ile bu durumun hangi belgelerle tevsik olunacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmuştur.

             193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde, “4) Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından ödemeyi yapanlarca % 15 oranında vergi tevkifatı yapılır. Bu fıkra kapsamında yapılan tevkifat tutarları 98 inci ve 119 uncu maddelerde belirtilen sürelerde beyan edilir ve ödenir. Bu iratlar üzerinden 94 üncü madde veya Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz.” hükmü yer almıştır.

            Kurumlar Vergisi Kanununun;

            - 34 üncü maddesinde, “(1) Beyannamede gösterilen kazançlardan, Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasına ve 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre kaynağında kesilmiş olan vergiler (hayat sigorta şirketlerinde matematik karşılıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden yapılan kesintiler dahil), beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

            …

            (7) Mahsuben iade işlemi, aranan tüm belgelerin tamamlanması şartıyla, yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarih itibarıyla yapılır. İkmalen veya re'sen yapılan tarhiyatlarda mahsup işlemi, mahsup talebine ilişkin dilekçe ve eklerinin eksiksiz olarak vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarih esas alınarak yapılır. Aranan belgelerin tamamlanması aşamasında yapılan tahsilatlar yönünden düzeltme yapılmaz.”

            - Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında, “Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi uyarınca vergi kesintisine tâbi tutulmuş kazanç ve iratlar üzerinden, bu Kanun uyarınca ayrıca kesinti yapılmaz. Anılan maddeye göre yapılan vergi kesintileri 34 üncü madde hükümleri çerçevesinde kurumlar vergisinden mahsup edilebilir.”

            hükümlerine yer verilmiştir.

            Konu ile ilgili yayımlanan;

            - 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “34. Yurt İçinde Kesilen Vergilerin Mahsubu” başlıklı bölümünde, “…Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası ile 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre yapılan vergi kesintilerinin bir kısmı, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulduğundan, beyannameye dahil kazançlar üzerinden bu hüküm uyarınca kesilen vergilerin de hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mümkündür…”

            - 252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “1.2. Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup” başlıklı bölümünde, “Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir veya kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif yoluyla kesilen vergiler mahsup edilir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, tevkif yoluyla kesilen verginin beyannameye dahil edilen gelir veya kazanca ilişkin olması gerekir.

            Tevkif yoluyla kesilen vergilerin, yıllık gelir veya kurumlar vergisinden mahsubunda mükelleflerin kendilerinden yapılan vergi tevkifatı ile ilgili olarak kesintiyi yapan vergi sorumlularının adı-soyadı veya unvanını, bağlı olduğu vergi dairesini ve vergi kimlik numaralarını, kesintiye esas alınan brüt tutarları, kesilen vergileri ve kesinti yapılan dönemleri gösteren bir tabloyu (Ek:1 Tablo) yıllık beyannamelerine eklemeleri yeterlidir.

            - 257 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “5. Mevduat faizleri ve repo gelirleri üzerinden yapılacak tevkifat” başlıklı bölümünde, “Bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen banka ve aracı kurum müşterilerine ait paralara ödenen faizlerdeki vergi tevkifatı, kazancı nihai olarak elde eden kişi veya kuruma ödemeyi gerçekleştiren, piyasa üyesi aracı kurumlar ve bankalar tarafından yapılacaktır. Aynı uygulama, nakit teminatlardan elde edilen faiz kazançları için de geçerli olacaktır.”; “6. Geçici 67 nci madde kapsamında tevkifata tabi tutulan gelirlerin beyanı” başlıklı bölümünün “6.2. Kurumlar” alt başlıklı kısmında ise, “Kurumların tevkifata tabi tutulmuş olan gelirleri kural olarak kurum kazancının tespitinde dikkate alınacak ve tevkif yoluyla alınan vergiler genel hükümler çerçevesinde verilen beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilecektir.”

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, işlem limiti aşımı karşılığında Bankanız tarafından …’nin banka hesabına yatırılan nakit teminat bedeline tahakkuk eden faiz gelirleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi uyarınca … Bankası A.Ş. tarafından hesaplanarak … adına ilgili vergi dairesine ödenen kesinti sonrası kalan ve üye payı adı altında Bankanıza aktarılan bedelin kesinti yapılmadan önceki brüt tutarının kurum kazancınıza dahil edilmesi ve bu tutara isabet eden kesinti tutarının, faiz gelirinin Bankanız tarafından elde edildiğinin …’den alınan belgelerle tevsiki halinde, Kurumlar Vergisi Kanununun 34 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mümkündür.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.