Tarih : 24.03.2016
Yayın Dönemi : Nisan 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

24/03/2016

Sayı :   90792880-155.01[2015/503]-19719

Konu : Yönetim kurulu kararı, genel müdürlük

olur'u ve piyasa araştırması tutanağının

damga vergisine tabi olup olmadığı

 

 

 

İlgide kayıtlı özelgetalep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, tahkim davası için hukuki hizmet/bilirkişilik hizmeti alınması konusunda alınan "Yönetim Kurulu Kararı", uluslararası merkez nezdinde açılan davaya ilişkin avukatlık hizmetinin 4734 sayılı Kanuna göre doğrudan temin yolu ile alınmasına ilişkin avukatlık sözleşmesi imzalanması konusunda alınan genel müdürlük "olur"u ile ihale komisyonu kurulmaksızın mal ve hizmet alımlarına ilişkin sadece ihale yetkilisi tarafından imzalanan piyasa fiyat araştırması tutanaklarının damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hususlarında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 4 üncü maddesinde ise, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisi bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun II.Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Diğer taraftan, 44 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin " 5-îdarelerin 4734 sayılı Kamu îhale Kanununun 22 nci maddesi gereğince yaptıkları alımlar nedeniyle düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması:" başlıklı bölümünde, "... idarelerin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yapacakları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, idarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde bu kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, söz konusu alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi ve ihale komisyonları kurularak bir ihale kararının alınmaması halinde ise damga vergisinin aranılmayacağı tabiidir." denilmektedir.

 

Öte yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "ihale komisyonu" başlıklı 6 ncı maddesinde, ihale yetkilisinin, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendireceği, ... ihale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanakların, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanacağı hükme bağlanmıştır.

 

Buna göre, idarelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d madde hükmü kapsamında piyasada fiyat araştırması yapmak suretiyle uygun bulunan fiyattan mal ve hizmet temin etmelerine yönelik doğrudan alımlarda düzenlemek zorunda oldukları, harcama yetkilisi ve/veya harcama yetkilisince görevlendirilen kişiler tarafından imzalanan piyasa fiyat araştırması tutanağının, mahiyeti itibarıyla ihale komisyonlarınca alınan bir ihale kararı olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

 

Özelge talep formunuz ekindeki ... tarih ve ... Karar No.lu Yönetim Kurulu Kararının, ... sayılı tahkim davasında sunulacak yargılama yetkisine ilişkin itiraz, iddia ve savunmaların desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla ... Hukuk Bürosunun belirttiği ihtiyaca binaen ve müzekkere eki-1'de sunulan Avukatlık Hizmet Sözleşmesinin 4 üncü maddesi kapsamında Hakim ... 'dan hukuki hizmet/bilirkişilik hizmeti alınmasına; hukuki mütalaalar için her bir bilirkişiye ayrı ayrı olmak üzere 60.000 Avro, duruşmalara katılmak için ise her bir bilirkişiye 25.000 Avro ile sınırlı bir bütçenin tahsis edildiği iki ayrı sözleşme imzalanmasına ve bundan sonraki süreçte, mezkur tahkim yargılaması kapsamında alınacak bu ve benzeri hizmetlere ilişkin sözleşmelerin gerçekleşmesini teminen Genel Müdürlük Makamının yetkilendirilmesine yönelik olarak alındığı; ... tarihli "Olur" ile yatırım uyuşmazlıklarının çözümü için Uluslararası Merkez (ICSID) nezdinde açılan davaya ilişkin avukatlık hizmetinin, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (g) bendine göre doğrudan temin yolu ile alınmasına, söz konusu hizmetin alımına ilişkin piyasa araştırması yapılmasına ilişkin olarak hukuk müşavirliğinin yetkilendirilmesi üzerine görevli personel tarafından yapılan piyasa araştırması sonucuna göre ... Hukuk Bürosu- ... Ortaklığı teklifi doğrultusunda sözleşme imzalanması hususunun onaylandığı; 12/02/2015 tarihli piyasa araştırma tutanağının ihtiyaç duyulan malzemelerin son fiyat teklifinde yer alan en düşük birim fiyat teklifi sahibi firmadan satın alınması hususunun onaya sunulmasına ilişkin olarak düzenlendiği ve ilgili şef, satınalma müdürü ve ihale yetkilisi tarafından imzalandığı; 01/07/2015 tarihli piyasa araştırma tutanağının ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) fıkrası gereği mal/malzeme alımına yönelik olarak teklif veren firmalardan en düşük teklifi veren firmadan satın alınmasına ve harcama yetkilisi onayına sunulmasına karar verildiği ve piyasa araştırma görevlisi dışında 5 ayrı kurum yetkilisi tarafından imzalandığı anlaşılmıştır. 

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde;

 

-   Hizmet/Bilirkişilik Hizmet Alımına ilişkin ... tarih ve ... sayılı yönetim kurulu kararı ile uluslararası merkez nezdinde açılan davaya ilişkin avukatlık hizmetinin alımına ilişkin olarak yapılan piyasa araştırması sonucuna göre avukatlık sözleşmesi imzalanması konusunda alındığı anlaşılan 18.06.2015 tarihli genel müdürlük "olur"unun, mahiyeti itibarıyla ihale komisyonlarınca alınan bir ihale kararı olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından damga vergisine tabi tutulmaması,

 

-    Kurumunuzun 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yapacağı alımlar nedeniyle düzenlenen 12/02/2015 ve 07/07/2015 tarihli piyasa araştırma tutanaklarının mahiyeti itibarıyla ihale komisyonlarınca alınan bir ihale kararı olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından damga vergisine tabi tutulmaması,

 

- Kurumunuzun, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yapacağı alımlar için düzenlediği ve ihale yetkilisi ve piyasa araştırma görevlisi olarak belirlenen bir kişi dışında dört kişi tarafından da imzalandığı anlaşılan 01/07/2015 tarihli piyasa araştırma tutanağının, tutanakta imzaları bulunan kişilerin ihale yetkilisi tarafından ihale komisyonu olarak görevlendirilmiş olmaları durumunda ihale kararı olarak damga vergisine tabi tutulması,

 

gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.