Tarih : 19.02.2016
Yayın Dönemi : Nisan 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 19/02/2016

Sayı    : 90792880-155.01.01.01[2014/3428]-6987                                                      

Konu   : Uluslararası kuruluşlarca gerçekleştirilecek faaliyetler nedeniyle                                                                                                 

düzenlenen kağıtlarda damga vergisi ile bir kağıtta birden fazla akit olması halinde damga vergisi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Birleşmişler Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Vakfınız arasında imzalanan "UNDP ile Alıcı Kuruluşlar Arasındaki Hibe Fonlarının Teminatı ile İlgili Mikro-Sermaye Anlaşması"nın 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/38 maddesinde yer alan istisna hükmü uyarınca damga vergisinden istisna olup olmayacağı ile ... İli Merkez İlçe ve ... Üreticileri Birliği, ... … .. San.ve Tic. A.Ş. ile vakfınız arasında imzalanan sözleşmenin hangi bedel üzerinden damga vergisine tabi olacağı hususlarında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 6 ncı maddesinde, bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınacağı, bir kağıtta toplanan akit ve işlemlerin birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden istisna olduğu; 12 nci maddesinde damga vergisine tabi kağıtlarda yazılı yabancı paraların Maliye Bakanlığınca tayin ve ilan edilecek fiyat üzerinden Türk parasına çevrilerek ona göre damga vergisinin alınacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu; (2) sayılı tablonun "IV.Ticari ve Medeni İşlerle İlgili Kağıtlar" başlıklı bölümünün 38 inci fıkrasında, kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek olan ülke incelemeleri, araştırma, proje ve benzeri faaliyetler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinden muaf olduğu hükme bağlanmıştır.

35 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde ise, vergiye tabi kağıdın yabancı para cinsinden düzenlenmesi halinde kağıt üzerinde yer alan dövizin kağıdın düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankası'nca tespit ve ilan edilen cari döviz satış kuruna göre bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden damga vergisi hesaplanması gerektiği açıklaması yapılmıştır.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ekindeki sözleşmelerin incelenmesinden;

-Birleşmişler Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Vakfınız arasında 18/08/2014 tarihinde imzalanan "Hibe Fonlarının Teminatı İle İlgili Mikro Sermaye Anlaşması"nın " ... 'de İklime Karşı Dirençli Tarım ve Su" projesinin gerçekleştirilmesi için anlaşma belgesinde belirtilen şart ve koşullar doğrultusunda Birleşmişler Milletler Kalkınma Programı (UNDP)'nin Vakfınıza 120.000- ABD Doları tutarında fon sağlanmasına yönelik olarak düzenlendiği; sözleşme konusu işe ait projenin herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun talebi olmaksızın uygulanan bir proje olduğu, dolayısıyla 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "IV.Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün 38 numaralı fıkrası kapsamında bulunmadığı;

-Vakfınız, ... İli Merkez İlçe ve ... Süt Üreticileri Birliği, ... … … San.ve Tic. A.Ş arasında ... İlinin ... İlçesine bağlı ... Köyünde inşa edilecek olan süt sağım merkezinin yapılması, inşaatının finansmanı, sağlanan finansmanın geri ödenmesi koşulları ile bu konuda sağlanacak kısmi hibenin koşulları ile süt sağım merkezinin çalışma ve işletilme esaslarının kararlaştırılmasına yönelik olarak …. tarihinde imzalandığı, söz konusu sözleşmenin 3.4 no.lu maddesinde, Birlik tarafından, sözleşmenin imzalanmasını takip eden 15 gün içerisinde süt sağım merkezi inşaatına dair inşaat maliyetlerini ve ödeme planını içeren fizibilite raporu ve inşaatın ilerleme takvimini içeren iş programının Vakfınıza sunulacağı ve onaylanacağı; söz konusu madde hükmüne göre sözleşmeye ek olarak düzenlenen "Süt Sağım Merkezi Sözleşmesi" başlıklı kağıdın "Maliyetler ve Ödeme Planı" başlıklı bölümünde yer alan tabloda inşaat için 166.728,18 TL, sağım ekipmanı için 93.300,00 Euro ve dezenfektan için 17.262,60 TL bedel belirlemesi yapılmış, " ... Süt Üreticiler Birliği nin Borcu Geri Ödeme Planı" başlıklı bölümünde ise süt sağım merkezinin toplam maliyet bedelinin %25'i olan 111.307,68 TL'nin geri ödeneceği belirlemesinin yapıldığı,

anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde,

-   Birleşmişler Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile vakfınız arasında 18/08/2014 tarihinde imzalanan ""Hibe Fonlarının Teminatı İle İlgili Mikro Sermaye Anlaşması"nın, sözleşme bedeli olan 120.000- ABD Dolarının sözleşmenin düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuruna göre bulunacak Türk Lirası karşılığı bedel üzerinden,

-      ... İli Merkez İlçe ve ... İlçesi Süt Üreticileri Birliği , ... … … San.ve Tic. A.Ş. ile vakfınız arasında düzenlenen ….. tarihli sözleşmenin, söz konusu sözleşmeye ek olarak düzenlendiği anlaşılan "Süt Sağım Merkezi Sözleşmesi" başlıklı kağıdın ihtiva ettiği tutar olan 166.728,18 TL inşaat maliyet bedeli, 17.262,60 TL dezenfektan bedeli ve 93.300,00 Euro sağım ekipman bedeli toplamının bu ek sözleşmenin düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuruna göre bulunacak Türk Lirası karşılığının toplamı üzerinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.