Tarih : 18.02.2016
Yayın Dönemi : Nisan 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 18/02/2016

Sayı    : 45404237-155[ 14-140]-33                                                                              

Konu   : Suriyeli mültecilerin tedavi ve ilaç

  giderleri için eczane ve özel

  hastanelere yapılacak ödemelerde

  damga vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; İlinizde ikamet etmekte olan Suriyeli mültecilerin hastanelerde yapılan tedavileri sonucu hastaların tedavi ve ilaç giderlerinin Müdürlüğünüze fatura edildiği, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) ödemelerin kurumunuz hesabına gönderilen acil yardım ödeneği ile yapıldığı belirtilerek, eczane ve özel hastanelere yapacağınız ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait düzenlenen kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu; bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV-Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nisbi damga vergisine tabi tutulacağı hükmüne yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesinde, İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek şekilde, Başkanlığın taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlüklerinin kurulduğu, Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden birincil derecede valinin sorumlu olduğu, İl afet ve acil durum müdürlüklerinin harcamalarının, Başkanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten yapılacağı hükme bağlanmıştır.

 

Buna göre, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetveldeki "Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri" arasında yer alan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının taşra birimi olan müdürlüğünüz Damga Vergisi Kanununa göre "resmi daire" olup, resmi daire kapsamında bulunmayan kişi konumundaki eczane ve özel hastanelere, Suriyeli mültecilerin tedavi ve ilaç giderleri için Müdürlüğünüzce yapılacak ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtların Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV-1/a fıkrasına göre nisbi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.