Tarih : 17.02.2016
Yayın Dönemi : Nisan 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 17/02/2016

Sayı     :97895701-155[1.2015/23]-13075

Konu   :Yurtdışında düzenlenip Türkçe tercümesi noterde tasdik ettirilecek sözleşme ve tadil sözleşmelerinin damga vergisi matrahı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, yurtdışında İngilizce olarak hazırlanıp Türkçe tercümesi noterliğinize tasdik için getirilen "…" başlıklı sözleşme ve sözleşmeyi tadil eden değişik bedeller içeren sözleşmelerin hangi bedel üzerinden damga vergisine tabi tutulacağı hakkında bilgi verilmesinin istenildiği anlaşılmaktadır.

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı, bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçer bir işaret kullanmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği, yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtların Türkiye'de resmi dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemlerinin yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükmünden faydalanıldığı takdirde vergiye tabi tutulacağı; 2 nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtların vergisini, Türkiye'de bu kağıtları resmi dairelere ibraz eden, üzerinde devir veya ciro işlemleri yapanlar veya herhangi bir suretle hükümlerinden yararlananların ödeyeceği; 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisi en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli bir para, maktu vergilerde kağıtların mahiyetlerinin esas olduğu, belli para terimi, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği; 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

 

Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümün A-1 fıkrasında belli parayı ihtiva eden mukavelename, taahhütname ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

 

35 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde ise, vergiye tabi kağıdın yabancı para cinsinden düzenlenmesi halinde kağıt üzerinde yer alan dövizin kağıdın düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankası'nca tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuruna göre bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden damga vergisi hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz eki sözleşmelerin incelenmesinden … ve … Havacılık Ulaştırma Taşımacılık Hizmetleri ve Tic. A.Ş. ile yurt dışında mukim … S.A. arasında düzenlenen;

 

-       22/12/2011 tarihli "Satınalma Sözleşmesi …" başlıklı sözleşmenin, 15.250.000,00 USD tutar içerdiği, 

-       Temmuz 2012 tarihli, 22/12/2011 tarihli Satınalma Sözleşmesini tadil eden "…" başlıklı sözleşmenin tutar içermediği,

-       12/04/2014 tarihli, 22/12/2011 tarihli Satınalma Sözleşmesini tadil eden "…" başlıklı sözleşmenin 21.285.150,00 USD tutar içerdiği,

-       12/06/2014 tarihli, 22/12/2011 tarihli Satınalma Sözleşmesini tadil eden "…" başlıklı sözleşmenin tutar içermediği;

-       03/09/2014 tarihli, 22/12/2011 tarihli Satınalma Sözleşmesini tadil eden "…" başlıklı sözleşmenin 19.500.000,00 USD tutar içerdiği,

-       11/11/2014 tarihli, 22/12/2011 tarihli Satınalma Sözleşmesini tadil eden "…" başlıklı sözleşmenin 21.296.742,00 USD tutar içerdiği,

-       Diğer muhtelif tadil sözleşmelerinin de herhangi bir tutar içermediği

anlaşılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde,

-       22/12/2011 tarihli 15.250.000,00 USD tutarlı "…” başlıklı sözleşmenin, içerdiği tutar üzerinden 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre, 

-       12/04/2014 tarihli, 21.285.150,00 USD tutarlı "…" başlıklı sözleşmenin, Satınalma Sözleşmesinin artan tutarı üzerinden 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre, 

-      11/11/2014 tarihli, 21.296.742,00 USD tutarlı "…" başlıklı sözleşmenin; Satınalma Sözleşmesinin tadiline ilişkin düzenlenen 12/04/2014 tarihli, 21.285.150,00 USD tutarlı "…" başlıklı sözleşmenin artan tutarı üzerinden 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre,

 

bu kağıtların Türkçe tercümesinin noterlikte tasdiki suretiyle Türkiye'de hükmünden yararlanıldığı tarihteki, T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuruna göre bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, 03/09/2014 tarihli, 19.500.000,00 USD tutarlı "…" başlıklı sözleşmenin Satınalma Sözleşmesinin tutarında azalış yaratması nedeniyle damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.