Tarih : 03.02.2016
Yayın Dönemi : Nisan 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

   03/02/2016

Sayı : 97895701-155[1-2013/319]-8897 

Konu : Sözleşme damga vergisinin matrahı ile  temerrüt faizinin matraha dahil olup olmadığı hakkında

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, …… Bankası A.Ş ile şirketiniz arasında imzalanacak olan “…… Sözleşme”nin damga vergisinden istisna olup olmadığı, istisna olmaması halinde damga vergisi matrahının banka kayıtlarında ve sözleşmede yazılı olan alacak tutarı mı yoksa temlik bedeli mi olacağı, matrahın alacak tutarı olması halinde banka kayıtlarında ve sözleşmede yer almayan temerrüt faizinin de matraha dahil olup olmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

 

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, 3 üncü maddesinde; damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; bir kağıtta toplanan akit ve işlemlerin birbirine bağlı ve bir asıldan doğma olmaları halinde damga vergisinin en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı, 9 uncu maddesinde ise; bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; 11 inci maddesinde, cari hesap şeklinde açılan kredilerle her türlü ikrazata ait taahhütname ve mukavelenameler (Iskonto ve iştira senetleri taahhütnamesi-Dispans dahil) ve bunların temlik, yenileme, devir ve değiştirilmesine müteallik bütün kağıtlarda ve keza matlupların devir ve temlikine ilişkin mukavelename ve temliknamelerde ikraz veya temlik edilen para miktarının veya azami haddinin gösterilmesi mecburi olduğu, gösterilmediği takdirde bu kağıtların her birinden alınması gereken damga vergisi ile cezasının, olayın meydana çıktığı tarihte ilgili bulunduğu cari hesapta kayıtlı kredi veya ikrazat miktarına göre hesaplanarak alınacağı hükme bağlanmıştır.

 

 

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I- Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden, mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi oranda damga vergisine tabi tutulacağı, Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar'" başlıklı bölümünün 23 numaralı fıkrasında, "Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç)"in damga vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

 

Damga Vergisi Kanununda yer alan bu hükme göre, kredi kuruluşları tarafından kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenen kağıtlar ve bunlar üzerine konulacak şerhler damga vergisinden istisnadır.

 

 

Yukarıda belirtilen istisna hükmü kredinin kullandırılması, teminatı ve geri ödenmesine ilişkin olarak doğrudan kredi ilişkisinden doğan kredi borçlusu ve kredi alacaklısı arasındaki işlemleri kapsamakta olup, kredi alacaklısının alacağını varlık yönetim şirketine temlikinin kredi borçlusunun kredi borcunu ödemesine ilişkin bir işlem olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

 

Özelge talep formunuz ekinde yer alan “…… Sözleşme” başlıklı kağıdın incelenmesinden, ……  Bankası A.Ş Ek-1'de dökümü yapılan icra/iflas takiplerine konu edilen ve icra/iflas takiplerine konu edilmeyen alacaklarını, Ek-2'de dökümü yapılan davalara konu edilen 06/12/2013 tarihi itibariyle nakit alacaklarını sair fer'ileriyle birlikte varlık yönetim şirketinize tahsiline zamin olmamak, borçların aczinden sorumlu olmamak, kendisine rucü edilmemek ve tahsilinde tekerrür etmemesi kaydıyla devrettiği, "Tanımlar" başlıklı bölümünde, …… Bankası A.Ş. ile şirketiniz arasında Portföy’ün alış bedeli karşılığı devri konusunda anlaşıldığı, alış bedelinin Kredi Kartları Alt Portföy 2 için 9.810.000,00 TL portföy satış bedelini, portföyün bankanın sözleşmeye konu edilen 06.12.2013 tarihi itibarıyla kredi kartları Alt Portföy 2 de yer alan Kredi Kartı niteliğindeki kredilerden kaynaklanan 53.822.012,76 TL nakit ana para tutarlı tahsili gecikmiş alacakların tamamını, teminat mektubunun nihai teklif ile birlikte bankaya verilmiş 30.11.2014 tarihine kadar geçerli olan 292.000.00 TL bedelli … no.lu, … tanzim tarihli, …… A.Ş. tarafından tanzim edilmiş teminat mektubunu ifade ettiği; 10.1 numaralı maddesinde, sözleşmenin 4(j) maddesi uyarınca verilmiş teminat mektubu banka nezdinde ise bu mektubun tazmini Bankanın zararını karşılamaya yeterli olmadığı takdirde zarar tutarının alış bedelinin asgari %5 ve üzerinde olması kaydıyla bankanın sözleşmeyi feshedebileceği; 10.2 numaralı maddesinde 10.1 maddesindeki şartların varlığına rağmen sözleşmeyi feshetmeyerek sözleşmenin ifasını ve sözleşmenin ifa edilmemesi nedeniyle işlemiş ve işleyecek temerrüt faizlerini, doğmuş ve doğacak her türlü müspet ve menfi zararları için alıcıyı dava edebileceği anlaşılmıştır.

 

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, özelge talep formunuz ekinde yer alan …… Bankası A.Ş.’nin kredi kartı alacaklarının şirketinize devrine ilişkin olarak düzenlenen “Düzenleme Şeklinde Tahsili Gecikmiş Alacakların Satış ve Devrine İlişkin Sözleşme” nin, 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/23 fıkrası kapsamında değerlendirilmesine imkan bulunmayıp, söz konusu sözleşmenin 488 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca en yüksek vergi alınmasını gerektiren devredilen alacak tutarı olan 53.822.012,76 TL üzerinden temerrüt faizi dahil edilmeden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

 

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.