Tarih : 22.01.2016
Yayın Dönemi : Nisan 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

  22/01/2016

Sayı : 16700543-155-2249                                                                                         

Konu : VRHİ Belgesi kapsamında çekici

alımına ilişkin rehin sözleşmesinde damga vergisi

           

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından firmanız adına düzenlenmiş olan ….. tarih ve …  sayılı Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesine istinaden, ekte sunmuş olduğunuz rehin sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun Ek-2 nci maddesinde, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğunun ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı( Ekonomi Bakanlığı) tarafından birlikte tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlere ilişkin Ekonomi Bakanlığınca yayımlanan 2008/6 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğin 6/3-k maddesi ile Damga Vergisi Kanununun Ek-2 ve Harçlar Kanununun Ek-1 inci madde hükmünün uygulama usul ve esaslarını düzenleyen (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin, (4) Seri No.lu Tebliğ ile değişik ''3.2. Diğer döviz Kazandırıcı faaliyetler'' başlıklı bölümünde;

 

“(3.2.11) Uluslararası taşımacılıktan döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri,

 

döviz kazandırıcı faaliyetler arasında sayılmıştır.

 

Mezkur Tebliğin “4.Uygulamaya İlişkin Esaslar ” başlıklı bölümünde de;

 

“4.1. (3.1.8)'de belirtilen faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş "Dahilde İşleme İzin Belgesi"; (3.2)'de belirtilen diğer döviz kazandırıcı faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş "Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi"nin ibrazı üzerine, ilgili kuruluşlarca, aşağıda açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde başka bir belge aranmaksızın re'sen damga vergisi ve harç istisnası uygulanacaktır.

 

Ancak, damga vergisi ve harç istisnasının uygulanabilmesi için, vergi ve harca konu işlemin, sözü edilen belgelerin geçerlilik süresi içerisinde yapılması şarttır.

 

Belgenin alınmasından önce veya belgenin geçerlilik süresinin dolmasından sonra, belgeye bağlanan iş ile ilgili olarak yapılan işlemlere, damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilmeyecektir.

 

4.7. Diğer Döviz Kazandırıcı faaliyetlerde, belgeye bağlı olarak uygulanan damga vergisi ve harç istisnasının; belge sahibi yatırımcı, ihracatçı veya üstlenicinin belge kapsamındaki iş nedeniyle ihale makamı dışında kalan ve belge sahibi olmayan diğer kişi ve kuruluşlarla ( taşeron, malzeme müteahhidi v.b.) yapacağı muamelelere tatbiki mümkün değildir.

 

Ancak belge kapsamındaki döviz kazandırıcı faaliyetlerde kullanılmak şartıyla, belge sahibi kişi veya kuruluşlardan temin edilecek mal, malzeme veya hizmet alımları damga vergisi ve harç istisnasından faydalandırılacaktır.

 

Bu durumda, döviz kazandırıcı faaliyetlerde, ihale makamı dışında kalan diğer işlem tarafları arasındaki muamelelere; her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak düzenlenmiş belgeye sahip olmasına bağlı olarak damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilecektir."

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Kanun ve ilgili tebliğ hükümlerinin incelenmesinden de görüleceği üzere, uluslararası taşımacılıktan döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri döviz kazandırıcı faaliyet olarak belirlenmiş olup, şirketinize çekici alımı ve bununla ilgili teminat, rehin işlemleri döviz kazandırıcı faaliyetler arasında sayılmamıştır.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, …… A.Ş'den çekici alımına ilişkin olarak düzenlendiği anlaşılan "Borç ve Rehin Sözleşmesi" başlıklı kağıda, 488 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesi ve (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ kapsamında damga vergisi istisnası uygulanması mümkün değildir.

 


Bilgi edinilmesini rica ederim.