Tarih : 21.07.2015
Yayın Dönemi : Nisan 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

  21/07/2015

Sayı     : 97895701-155[1-2014/129]-69364                                                                

Konu   : Şirket ortağının sahip olduğu payların

  bir kısmının yurtdışında mukim bir

  şirkete satılması, sonrasında da

  gerçekleştirilecek hisse senedi ihracı ile

  sermaye artırımında bulunulması

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, …… Grubu A.Ş.'de sahip olduğunuz payların bir kısmını Japonya'da mukim ……  Inc.'e sattığınızı, "Hisse Alım Anlaşması"na ilişkin damga vergisini ödediğiniz, satış işleminden sonra söz konusu şirketin sermaye artışında bulunacağı, imzalanan "Hissedarlar Sözleşmesi"nde de sermaye artışı tutarının taahhüt edildiği, sözleşmede yer alan 5 yıl boyunca ödenecek yıllık tutara ait damga vergisi tahakkuk ve ödemesinin de gerçekleşterildiği ancak sözleşmede sermaye artış taahüdüne de yer verildiği, …/…/20… tarihinde …… A.Ş.'nin …… Turkey şubesindeki hesabına taahhüt edilen tutarın EFT yoluyla gönderildiği belirtilerek, söz konusu "Hissedarlar Sözleşmesi"nde yer alan sermaye artışı ile ilgili taahhüt üzerinden damga vergisi ödenip ödenmeyeceği hususunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınacağı; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olacağı, 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın esas olduğu, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade ettiği hükümleri yer almaktadır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelename, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi tutulacağı; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (16) numaralı fıkrasında, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna edileceği hüküm altına alınmıştır.

Özelge talep formu ekinde yer alan …… ve …… Inc. arasında düzenlenen "Hissedarlar Sözleşmesi"nin tetkikinden, sözleşmenin şarta bağlanmış bir sözleşme olduğu, 4.1 maddesine göre, …'da mukim …… Inc.'in, …… A.Ş. hisselerinin %55'ini temsil eden …… adet hissesini satın alarak ortak olacağı, 4.2 maddesinde, tarafların …… adet hisse senedi ihraç ederek sermaye artırımında bulunacakları, sermaye artırımına şirket ortağı …'nun iştirak etmemeyi taahhüt ettiği, …… Inc.'in yeni hisse senetlerine iştirak edeceği ve hisse senedi başına itibari değere ek olarak ... TL emisyon primi ödeyeceği, …… nin …… A.Ş. hisselerinin %80'ini temsil eden … adet hisse senedine sahip olacağı, 12.1.1 maddesinde de, anlaşma gereği ……'ya 5 yıl boyunca yıllık … TL sabit ücret ödeneceği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, söz konusu "Hissedarlar Sözleşmesi"nde yer alan sermaye artırımı ve yeni hisse senetlerinin satın alınması suretiyle şirketteki ortaklık yapısının belirlenmesine ilişkin aktin, …… A.Ş.'nin sermaye artırımına ilişkin işlemi olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmayıp, söz konusu sözleşmede yer alan 5 yıl boyunca yıllık … TL sabit ücret ödemesine ilaveten, emisyon prim ödemesi dahil hisse alımı için belirlenen tutarın da Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ve Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.


Bilgi edinilmesini rica ederim.