Tarih : 21.07.2015
Yayın Dönemi : Nisan 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 21/07/2015

Sayı   : 64597866-155[2 S.T-V/21-2015]-17447                                                           

Konu : Reasürans şirketinin vereceği beyannamelerde damga vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, şirketinizin vereceği KDV, BSMV, geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannameleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim bildirgeleri için damga vergisi ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "V.Kurumlarla ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün 21 numaralı fıkrasında, Sigorta ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının kuruluşları dahil her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu şirketler veya fonlar tarafından ödenmesi gereken kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda, sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin kuruluşu, teşkilat yapısı ile faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler yapılmış olup, Kanunun 3 üncü maddesinde ise reasürans şirketlerinin, sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işler dışında başka işle iştigal edemeyecekleri hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, şirketinizin 488 sayılı Damga Vergisi Kanuna ekli (2) sayılı tablonun V/21 numaralı fıkrası uyarınca sigorta şirketi olarak değerlendirilmesi ve muafiyetiniz nedeniyle şirketiniz tarafından düzenlenen vergi beyannameleri ile sigorta prim bildirgelerinin damga vergisi istisnasından yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.