Tarih : 22.06.2015
Yayın Dönemi : Nisan 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 22/06/2015

Sayı     :97895701-155[1-2014/153]-62568 

Konu   :İhraç edilecek malların

 ambalajlanmasında kullanılacak

 malzemelerin ithal edilmesinde gümrük

 idaresine verilecek beyannamelerin

 damga vergisine tabi olup olmadığı

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, plastik kutu, plastik kutuların kapağı ve plastik paletlerin ihraç edilecek ürünlerin ambalajlanmasında kullanılmak üzere 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 131 inci maddesine istinaden tam muafiyet kapsamında ithal edilerek ihraç ürünlerinin ambalajı olarak çıkışının yapıldığı, plastik paletlerle ilgili Gümrük İdarelerine verilen beyannamelerde damga vergisi istisnası uygulanmasıyla ilgili tereddütlerin oluştuğu belirtilerek, plastik paletlerin damga verisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun Ek 2 nci maddesinde, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek kâğıtların damga vergisinden müstesna olduğu, bu maddenin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (Ekonomi Bakanlığı) tarafından birlikte tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

Mezkur Kanun hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında (1) Seri No.lu Tebliğin ”3.1. İhracat İşlemleri" başlıklı bölümünde;

”3.1.6. 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi ambalaj malzemesi ithali ile kati ihraç edilen mallara ait ambalaj malzemesinin geçici ihracı ve ithali,

ile ilgili işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlara (gümrük idarelerine verilen beyannameler dahil) ihracata ilişkin olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, işlem yapan kuruluşlarca re'sen damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilecektir."

düzenlemesine yer verilmiştir.

Buna göre, başvurunuza konu plastik kutu, plastik kutuların kapağı ve plastik paletlerin 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci maddesine göre tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi ambalaj malzemesi olarak ithal edilmiş olması durumunda, söz konusu ambalaj malzemelerinin ithali ve ihraç ürünü ile birlikte ihracatına ilişkin olarak gümrük idarelerine verilen beyannamelere, ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla, damga vergisi istisnası uygulanması gerekmektedir.


Bilgi edinilmesini rica ederim.