Tarih : 24.08.2015
Yayın Dönemi : Nisan 2016

T.C.
GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI
BURSA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef   Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü
 
  

 24/08/2015

Sayı : 17192610-125[ÖZG-2014-47]-173
Konu : Yurtdışında yapılacak cami inşaatına ait harcamaların indirim konusu yapılıp yapılmayacağı 
        
 
 
            İlgide kayıtlı özelge talep formu ile 19.12.2014 tarihli dilekçe ekinde yer alan protokolün incelenmesinden; …’ ın … bölgesinde, Müslümanlar Diyaneti Baş Müftülüğü, … ve şirketiniz arasında imza süreci tamamlanmamış olan cami inşaatı protokolüne istinaden …’da mukim inşaat firmasına (…) yapılacak bağış ödemelerinin Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi çerçevesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı, indirimin mümkün olması halinde cami inşaatının tamamlanmasının beklenip beklenmeyeceği, her yapılan bağış ödemesinde indirimden yararlanılıp yararlanılamayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.
 
            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından veya beyan edilecek gelirlerden indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.
 
            Konu ile ilgili olarak 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.3.2.  Bağış ve Yardımlar” başlıklı bölümünde ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. Sözkonusu Tebliğin 10.3.2.2. bölümünde;
 
            "... rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamaların,
            ....
             tamamı kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
            ..."
 
            hükmü yer almaktadır.
 
            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin tetkikinden cami inşaatının Bulgaristan'ın Kırcaali bölgesinde yapılacağı ve söz konusu cami inşaatının ilgili Kanun kapsamında belirtilen mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olma şartını karşılamadığı anlaşılmıştır.
 
            Buna göre; …'ın … bölgesindeki cami inşaatına ilişkin olarak … mukimi inşaat firmasına (…) yapılacak bağış ödemelerinin kurum kazancınızdan indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.
 
             Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
 
  
 
(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.