Tarih : 17.06.2015
Yayın Dönemi : Nisan 2016

T.C.
GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI
KAYSERİ VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)


 
   17/06/2015


Sayı : 50426076-125[5-2014/20-235]-102 
Konu : Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan   şirkete KOSGEB tarafından, makine, teçhizat, donanım, ham madde, yazılım,   hizmet alımı için yapılan hibe desteğinin kurumlar vergisi matrahına dahil   edilip edilmeyeceği hk. 
        
 
            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 4691 sayılı Kanun kapsamında … Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan şirketinize, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, Ar-Ge İnovasyon Programı Projesi kapsamında makine, techizat, donanım, hammadde, yazılım, hizmet alımı için hibe desteği yapıldığı belirtilerek, hibe olarak alınan bu desteğin  vergiye tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
 
            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safı kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
 
            4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 6170 sayılı Kanunla değişik geçici 2 nci maddesinde;
 
            "Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır."
 
            hükümlerine yer verilmiştir.
 
            1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "5.12.2.4. İstisna kazanç tutarının tespiti" başlıklı bölümünde,
            "Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, diğer kurumlardan geri ödeme koşuluyla sermaye desteği olarak sağlanan yardımlar, borç mahiyetinde olduğundan bu yardımların ticari kazanca dahil edilmesi söz konusu olmayacaktır.
            Diğer taraftan, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflere, istisnadan yararlanan Ar-Ge projelerine ilişkin olarak, TÜBİTAK ve benzeri kurumlar tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarları ile diğer kurumların bu mahiyetteki her türlü bağış ve yardımları, kurum kazancına dahil edilecek ve istisnadan yararlandırılacaktır."
            açıklamalarına yer verilmiştir.
             Bu çerçevede, 4691 sayılı Kanunda belirtilen şartların taşınması halinde Tebliğde yer alan açıklamalar çerçevesinde anılan istisna hükümlerinden faydalanılması mümkün bulunmaktadır.
             Anılan Tebliğin "10.2.9.2.5" bölümünde de 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanununun geçici 2 nci maddesinde yer alan istisnadan yararlanılması durumunda, istisna uygulanacak kazancın elde edilmesine yönelik olarak yapılan harcamaların Ar-Ge indirimi kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir.
            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, KOSGEB tarafından hibe olarak verilen destek tutarlarının kurum kazancına dahil edilmesi ve bu tutarlarla ilgili olarak 4691 sayılı Kanunda yer alan şartlar dahilinde kurumlar vergisi kazanç istisnasından yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
             Bilgi edinilmesi rica ederim.
 
 
  
 
(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.