Tarih : 18.02.2016
Yayın Dönemi : Nisan 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

62030549-125[8-2014/437]-13733

18/02/2016

Konu

:

Makbuz Karşılığı KKTC Sağlık Bakanlığına Yapılacak   Ödemenin Şirketin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp   Alınmayacağı

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ek dilekçenizde; Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihale ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) Sağlık Bakanlığına teslim edilmek üzere 1 adet … marka lineer hızlandırıcı, 1 adet … marka bilgisayarlı tomografi cihazı ve bunların kurulacakları alanlar ile çevre birimleri ihalesini alan … A.Ş. bu cihazların kurulacakları alanların inşaat yapımını sözleşme ile şirketinize devrettiği, devir sonrası KKTC Sağlık Bakanlığı ile yapılan mutabakat ile şirketinizce inşası yapılacak olan alanın inşaat işlerinin KKTC Sağlık Bakanlığına bırakılacağı, inşaat bedeli olarak da 220.000-USD ödeme yapılacağı, yapılan bu ödeme için şirketinize KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından bağış makbuzu verileceği belirtilerek, makbuz karşılığı KKTC Sağlık Bakanlığına yapılacak ödemenin şirketinizin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmış olup konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

 

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safi kurum kazancı" başlıklı 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir.

 

            Ayrıca, aynı Kanunun "Diğer indirimler" başlıklı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Diğer İndirimler" başlıklı 10 uncu maddesinde, "(1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:

 

            …

 

            c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı.

 

            ç) (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı." hükmüne yer verilmiştir.

 

            Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti kamu kurum ve kuruluşları arasında yer almayan söz konusu ülke Sağlık Bakanlığına şirketiniz tarafından makbuz karşılığı yapılacak ödemenin, kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.