Tarih : 19.11.2015
Yayın Dönemi : Mayıs 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

…………. VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

38418978-120[42-15/14]-2142

19/11/2015

Konu

:

XXX İnş.A.Ş.-YYY İnş.A.Ş. Adi Ortaklığının yaptığı   inşaat işinde onay tarihi bulunmayan dökümanda geçici kabul tarihinin   belirlenmesi

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, ……… İl Özel İdaresi-Proje Koordinasyon Birimi'ne karşı yüklenilen ve İstanbul ilinde 5 okulu kapsayan ……….. sözleşme paketi adlı eğitim yapılarının yeniden yapım inşaatı işine ait geçici kabul belgeleri ile geçici kabul belgesi icmali dokümanlarında onay tarihinin bulunmadığı bu nedenle yıllara sari mahiyetteki işin bitim tarihinin nasıl belirleneceği hususunda tereddüt hasıl olduğu belirtilerek konu hakkında Başkanlığımız görüşü istenmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.[1] " hükmü yer almaktadır.

Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için;

-Faaliyet konusunun inşaat ve onarma işi olması,

-İnşaat ve onarma işinin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi,

-İnşaat ve onarma işinin taahhüde bağlı olarak yapılması şartlarının bir arada aranılması gerekmektedir.

Aynı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı ve fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir.[2] ” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, geçici ve kesin kabul usulüne tabi işlerde geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı tarihin, geçici ve kesin kabul usulüne tabi olmayan işlerde ise işin fiilen tamamlandığı veya bırakıldığı tarihin işin bitim tarihi olarak kabul edilmesi, bu işle ilgili kâr veya zararın bitim tarihi itibariyle tespit edilmesi ve tamamının işin bittiği yılın geliri olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan özelge talep formu eklerinin tetkikinden;

- ……………. işaretli eğitim binalarının yeniden yapımı işinin ……… İl Özel İdaresi Proje Koordinasyon Birimi tarafından 05.09.2012 tarihli yazı ile ortaklığınıza verildiğinin ve işe başlama duyurusunun mühendis tarafından düzenleneceğinin bildirildiği,

- Proje yürütücüsü müşavir firma ……….. Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. tarafından ……….. İlinde bulunan 5 adet okul için 08.11.2012 tarihinde işe başlama bildiriminin düzenlendiği,

- Yüklenilen iş kapsamında bulunan her okul için ayrı ayrı geçici kabul belgesi düzenlendiği, sadece mühendis imzaları bulunan söz konusu belgelerde bazı okulların 2013 yılında bazılarının ise 2014 yılında bitirildiğinin belirtildiği,

- İhaleyi veren …….. Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi antetli geçici kabul belgesi icmalinin, tamamlanan 5 okulun geçici kabul tarihleri belirtilerek müşavir firma …….. Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. tarafından 23.06.2014 tarihinde onaylandığı,

anlaşılmıştır.

Buna göre, ………. İl Özel İdaresi Proje Koordinasyon Birimi tarafından ihale edilen ve müşavir firma ……… Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. tarafından denetim ve koordinasyon işlemleri gerçekleştirilen ……………………. işaretli eğitim binalarının yeniden yapım işine ilişkin geçici kabul belgesi icmalinin idare tarafından yetkilendirilmiş …………. Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. tarafından onaylandığı 23.06.2014 tarihinde bitirildiğinin kabul edilerek kâr veya zararın bu tarih itibariyle tespit edilmesi ve 2014 yılı beyanına dahil edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.