Tarih : 14.09.2015
Yayın Dönemi : Mayıs 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

…….VERGİ DAİRESİ   BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF   HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

84098128-125[5-2014/17]-444

14/09/2015

Konu

:

Serbest bölgelerde müşterek genel giderlerin   dağıtılması.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinde; şirketinizin 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde faaliyetlerinin esas olarak kurumlar vergisinden istisna olduğu, ancak şirketiniz bünyesinde yer alan ve ayrı bir ruhsata sahip olarak yönetilen "Uzay Kampı İşletmeciliği" faaliyetinize ait faaliyet ruhsatı süresi 17/07/2015 tarihinde sona ereceğinden, bu tarihten sonra söz konusu faaliyete ait kazançlarınızın, istisna kapsamından çıkacağı belirtilerek, "Uzay Kampı İşletmeciliği" faaliyetinizle ilgili olarak, kurumlar vergisi matrahının tespiti ve beyanının doğru olarak yapılması açısından, şirketin istisna olan ve olmayan faaliyetlerine ait ortak genel giderlerin dağıtımının nasıl olacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

 

            3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde,  06/02/2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere faaliyet ruhsatı almış mükelleflerin, ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler dolayısıyla elde ettikleri kazançların gelir veya kurumlar vergisinden müstesna olacağı hüküm altına alınmıştır.

 

            Öte yandan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "Serbest bölgelerde uygulanan kurumlar vergisi istisnası" başlıklı kısmının "5.12.3.2. Geçiş döneminde kurumlar vergisi istisnasının kapsamı" başlıklı bölümünde;

 

            "Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 6/2/2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere faaliyet ruhsatı almış mükelleflerin, ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler dolayısıyla elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır.

 

            Faaliyet ruhsatı almak üzere ilgili mercilere başvurmuş olmakla birlikte, 6/2/2004 tarihine kadar henüz faaliyet ruhsatı alamamış mükelleflerin bu istisna hükümlerinden faydalanabilmeleri mümkün değildir.

 

            İstisna, sadece faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere serbest bölgelerde yürütülen faaliyetlerden elde edilen kazançlara ilişkindir. Dolayısıyla, serbest bölgelerde  şubesi  bulunan   kurumlar  ile   kanuni   veya   iş  merkezi  serbest  bölgelerde olan mükelleflerin, bu bölgeler dışında yürüttükleri faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar istisna kapsamında değildir." açıklamalarına,

 

            "5.12.3.4. Müşterek genel giderler ve amortismanların dağıtımı" başlıklı bölümünde ise;

 

            "Merkezi veya şubesi serbest bölgelerde bulunan mükelleflerin, hem serbest bölgedeki faaliyetleri hem de serbest bölge dışındaki faaliyetlerine ilişkin müşterek genel giderleri, merkezde ve şubede oluşan maliyetlerin toplam maliyetler içindeki oranı dikkate alınarak dağıtılacaktır. Maliyetlerin hesabında, merkezde ve şubede oluşan satılan malın maliyeti ile faaliyet giderlerinin toplamı dikkate alınacaktır.

 

            Aynı şekilde hem serbest bölgelerde hem de serbest bölge dışındaki faaliyetlerde kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin amortismanlarının, esas itibarıyla her bir işte kullanıldıkları gün sayısı dikkate alınarak dağıtılması gerekmektedir. Hangi işlerde ne kadar süreyle kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar, müşterek genel giderlerle birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır."

 

             açıklamalarına yer verilmiştir.

           

            Aynı Tebliğin "5.12.3.8.3. Faaliyet ruhsatlarında belirtilen sürenin uzatılması" başlıklı bölümünde ise, serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin, Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği 6/2/2004 tarihi itibarıyla faaliyet ruhsatlarında öngörülen sürenin sonuna kadar kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilecekleri; bu tarihten sonra, inşaat süresi ile ilgili süre uzatımları hariç olmak üzere mükelleflerin faaliyet süresinin çeşitli nedenlerle uzatılması durumunda, istisna süresinin uzamasının söz konusu olmayacağı ifade edilmiştir.

 

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; serbest bölgede 17/07/1995 başlangıç tarihli 20 yıl süreli ……….. numaralı faaliyet ruhsatı kapsamında gerçekleştirdiğiniz uzay kampı işletmeciliği faaliyetlerinden elde etmiş olduğunuz kazançların, 06/02/2004 tarihi itibarıyla faaliyet ruhsatınızda öngörülen sürenin sonuna kadar (17/07/2015) kurumlar vergisi istisnasından yararlanması mümkün bulunmakta olup, … Serbest Bölge Müdürlüğüne …./2010 tarihli dilekçe ile müracaatınız üzerine faaliyet ruhsatınızın süresi 30 yıla çıkarılmış olsa da istisna süresinin uzaması söz konusu olmayacaktır.

             

            Ayrıca, şirketiniz bünyesinde gerçekleştirilen istisna kapsamındaki işler ile 17/07/2015 tarihi itibarıyla istisna süresi sona erecek olan uzay kampı işletmeciliği faaliyetinin birlikte yapılması sonucu ortaya çıkan müşterek genel giderlerin dağıtımında, istisna kapsamındaki faaliyetlerinize ilişkin maliyetler ile istisna dışı faaliyetlerinize ilişkin maliyetlerin toplam maliyetler içindeki oranının dikkate alınması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.