Tarih : 18.08.2015
Yayın Dönemi : Mayıs 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

62030549-125[15-2014/320]-75337

18/08/2015

Konu

:

Özel şirket tarafından ihale edilen ve birden fazla   takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlerinde geçici kabul tutanağı   onaylandıktan sonra düzenlenen fatura üzerinden vergi kesintisi yapılıp

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda özel şirket olan ……..  A.Ş. tarafından şirketinize ihale edilen birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işi ile ilgili geçici kabul tutanağının 14/08/2014 tarihinde onaylandığı, geçici kabulü yapılan inşaat ve onarma işlerinin karşılığı olarak anılan firmaya 20/08/2014 tarihinde fatura düzenlediğiniz, söz konusu fatura geçici kabul tutanağının onay tarihinden önce ve sonrası yapılan işleri kapsadığından şirketinize yapılacak ödeme üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde; "Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir." hükmüne yer verilmiştir.

 

            Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamına girmesi için, faaliyet konusu işin, inşaat ve onarma işi olması, işin taahhüde bağlı olarak başkaları hesabına yapılması ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekmektedir.

 

            Aynı Kanunun 44 üncü maddesinde; "İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir.Bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınır." hükümleri yer almaktadır. Mezkur maddede belirtilen geçici ve kesin kabul usulü, Kamu İhale Kanunu kapsamında yayımlanan Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine tabi idarelerce ihale olunan inşaat ve onarma işlerinde uygulanmaktadır. Geçici ve kesin kabul usulüne tabi işlerde, geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı tarihin; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olmayan işlerde ise işin fiilen tamamlandığı veya bırakıldığı tarihin işin bitim tarihi olarak kabul edilmesi ve bu işle ilgili kar veya zararın işin bitim tarihi itibariyle tespit edilerek tamamının işin bittiği yılın geliri olarak beyan edilmesi gerekir.

 

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında vergi kesintisi yapmak zorunda olanlarca kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacağı; aynı fıkranın (a) bendinde de; Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış olup, söz konusu kesinti oranı 03/02/2009 tarihinden itibaren 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %3 olarak belirlenmiştir.

 

            Özelge talep formunuz ekinde yer alan sözleşmenizin tetkikinde; 5, 18 ve 20 nci maddelerinde geçici ve kesin kabul usulünü seçtiğiniz ve Geçici Kabul Tutanağının tetkikinden ise söz konusu tutanağın 14/08/2014 tarihinde onaylandığı anlaşılmıştır.

 

            Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde bahse konu işin, Kamu İhale Kanununa tabi idarelerce ihale olunan bir inşaat ve onarma işi olmaması nedeniyle bu işin bitim tarihinin tespitinde geçici kabul tutanağının düzenlendiği tarihin değil,işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin dikkate alınması gerekmektedir.

 

            Buna göre, işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihe kadar şirketinize yapılacak hakediş ödemeleri üzerinden 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince vergi kesintisi yapılması, işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihten sonra bu işle ilgili olarak şirketinize yapılacak ödemeler üzerinden ise vergi kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.