Tarih : 16.06.2015
Yayın Dönemi : Mayıs 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

84098128-125[10-2014-7]-280

16/06/2015

Konu

:

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde kurumlar vergisi mükellefiyeti.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin ……..Teknoloji Geliştirme Bölgesi ………… binası bünyesinde 28/03/2014 tarihinde kurulduğu, …… Teknoloji Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu ile 25/03/2014 tarihinde yapılan sözleşme ile şirketinize sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyet konularının uygun görüldüğü belirtilerek, bu durum çerçevesinde kurumlar vergisinden muaf olduğunuza dair işlemlerin yapılması ile konu ile ilgili olarak tarafınıza yazılı bir belge verilmesi istenilmektedir.  

            4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 12/03/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6170 sayılı Kanunla değişen  "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde;  

            "c) Araştırma ve Geliştirme (AR-GE): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,

             ...

            l) Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü, ifade eder."       

            hükümlerine yer verilmiştir.   

            Aynı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde; "Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır."  hükmü yer almaktadır.          

            Söz konusu madde hükmünden yararlanılabilmesi için;          

             - Bu Kanunda tanımlanan teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösterilmesi,

            - Kazancın münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlardan olması, 

            - Bölge içi ve dışı faaliyetlerden elde edilen kazanç ayırımının yapılması

            gerekmektedir.           

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan İstisna" başlıklı kısmının "5.12.2.2. Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnasının kapsamı" başlıklı bölümünde;           

            "Yapılan düzenlemeyle teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete başlanılan tarihten bağımsız olmak üzere, (6 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 9 uncu maddesiyle değişen ibare) 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.        

            Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanamaz.

            Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan şirketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, lisans, patent gibi gayrimaddi haklara bağlanmamış olmakla birlikte uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon,ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançların istisna kapsamında değerlendirileceği tabiidir." 

            Diğer yandan, aynı Tebliğin "5.12.2.9. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre bildirim ve beyanın yapılması gereken yer" başlıklı bölümünde;

            "...

            Söz konusu yönetmelikte başvuru, müracaat ve bildirimlerin yapılacağı yer Maliye Bakanlığı olarak belirtilmekle birlikte, bu bildirimler bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine yapılacak olup bunların bir örneğinin de muhtasar beyanname yönünden bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Vergi dairelerince mükelleflere istisna uygulamasına ilişkin olarak herhangi bir belge verilmesi söz konusu değildir.           

            Bölgede faaliyete geçen mükellefler, işe başlama, işi bırakma ve diğer değişiklikler konusunda Vergi Usul Kanununda yer alan hükümlere uymak zorundadır." 

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre; Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren şirketlerin bölge içinde gerçekleştirdikleri ve 4691 sayılı Kanunda tanımı yapılan Ar-Ge ve yazılım faaliyetlerinden elde etmiş oldukları kazançlar 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. ……… Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren şirketinizin yine bölgede faaliyet gösteren başka bir şirkete vermiş olduğu danışmanlık hizmetinden elde ettiği kazançların ise kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmamaktadır.     

            Bilgi edinilmesini rica ederim.           

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.