Tarih : 09.06.2015
Yayın Dönemi : Mayıs 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

84098128-125[6-2014/9]-270

09/06/2015

Konu

:

Serbest bölgede faaliyet gösteren mükellefe yapılan mal satışı.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; 2013 yılında faaliyete başlayan şirketiniz tarafından, … Serbest Bölgesinde yer alan firmaya yol çizgileri ve trafik işaretleri düzenleme işi yapmak üzere gerekli malların teslimi için iki adet satış faturası düzenlendiği, söz konusu alışverişin karşılıklı olarak Ba-Bs formlarıyla bildirildiği ve hasılat kaydedilerek Kurum Geçici Vergi Beyannamesine eklendiği belirtilerek, söz konusu mal satışı nedeniyle serbest bölge istisnasından yararlanılıp yararlanılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşüne ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasıyla; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş, maddenin ikinci fıkrasıyla da; safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazancın tarifinin yapıldığı 37 nci maddesinde; her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükmüne yer verilmiştir.

            Diğer taraftan, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun Geçici 3 üncü maddesinin 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle 01/01/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişen ikinci fıkrasında; Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun anılan maddelerinde bahsedilen istisna hükümleri, Serbest bölgelerde imalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin anılan bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlarına ilişkin olduğundan, … Serbest Bölgesine yapmış olduğunuz mal satışına ilişkin hasılatınızın kurum kazancınızın tespitinde gelir olarak dikkate alınarak genel hükümler çerçevesinde kurumlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.