Tarih : 13.04.2016
Yayın Dönemi : Mayıs 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

64597866-105[315-2015]-6749

13/04/2016

Konu

:

BTK tarafından yapılan IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi kapsamında verilen Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi için yapılan kullanım hakkı bedeli harcamasının itfa süresi ve ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

 

 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ... ihalesi olarak da bilinen IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından verilen Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesini almaya hak kazandığınız, ihale bedeli peşinatı ve ihale bedelinin Katma Değer Vergisini (KDV) Hazine Müşteşarlığına 26/10/2015 tarihinde ödediğiniz, muhasebe kayıtlarında tevsik edici belge olarak kullanılmak ve KDV indiriminde kullanılmak üzere istediğiniz belgeye istinaden, ihale peşinatı ve KDV tutarını ayrı ayrı gösteren yasal bir belge/yazı olarak Hazine Müşteşarlığından söz konusu tutarların açık olarak gösterildiği ve ekinde ödenmiş olunan tutarlara ilişkin dekontlu kasa/mahsup pikürü'nün şirketinize iletildiği belirtilerek, söz konusu belgeye istinaden ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile süresi 13 yıl olmakla beraber 14 yıla yayılan ihale sonucu alınan kullanım hakkının itfa süresi hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             I- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

             213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü yer almaktadır.

             Mezkur Kanunun 313 üncü maddesinin birinci fıkrasında "İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder." hükmü mevcuttur.

             Aynı Kanunun 315 inci maddesinde ise, mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri, ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

             Söz konusu maddenin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439 ve 458 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki Amortisman Listesi ile açıklanmıştır.

            333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki Amortisman Listesinin "55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İmtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri" bölümünde, bu kapsama giren iktisadi kıymetlerin faydalı ömrü 15 yıl ve normal amortisman oranı %6,66 olarak tespit edilmiş bulunmaktadır.

             Öte yandan özelge talep formunuz eki Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesinden, belgenin ilk veriliş ve düzenlenme tarihinin 27/10/2015, geçerlilik süresinin ise 30/04/2029 olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

             Buna göre;

             - Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi için yapılan harcamaların, Amortisman Listesinin "55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler" sınıfı için belirlenen süre ve oran üzerinden amortismana tabi tutulması, yetki belgesinin 27/10/2015 tarihinden 30/04/2029 tarihine kadar olan sürede 15 hesap dönemine sirayet etmesi nedeniyle de, 15 yılda ve %6,66 amortisman oranı ile itfa edilmesi,

             - IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesinde ihale bedelinin Hazine Müsteşarlığının hesabına yatırılacak olması nedeniyle anılan kurumun kendi mevzuatına göre düzenleyeceği belgelerle tevsik edilmesi,

             gerekmektedir.

             II- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

             - 29 uncu maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini ve ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisini vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde indirebileceği,

             - 34/1 inci maddesinde ise yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV nin alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanunî defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği,

             hüküm altına alınmıştır.

             Ayrıca, indirim hakkının kullanılmasında verginin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesi gerekmekte olup, fatura düzenlenmemesi durumunda anılan kurumun ilgili mevzuatına göre düzenleyeceği belgelerle tevsik edilmesi gerektiği tabiidir.

             Yapılan yasal açıklamalar uyarınca; Elektronik Haberleşme Kanununun 11 inci maddesine istinaden alınan ve Hazineye irat kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine ait banka hesabına Şirketiniz tarafından yatırılan kullanım hakkı bedellerine ilişkin olarak, özelge talep formunuz ekinde yer alan 26/10/2015 tarihli … Bankası dekontu ve dekontlu kasa/mahsup piküründe IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin İhale Bedeli ve KDV'si olarak toplam … TL ödendiğine ilişkin bilgi bulunması ve Hazine Müsteşarlığı yazısında da bu tutarın … TL'sinin ihale bedelinin KDV'si olduğunun belirtilmesi nedeniyle, söz konusu KDV tutarının vergiyi doğuran takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.