Tarih : 09.03.2016
Yayın Dönemi : Mayıs 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Usul Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

77058783-105[VUK.ÖZ.15.71]-89

09/03/2016

Konu

:

İşletme esasına göre defter tutan mükellefin sehven tasdik ettirdiği yevmiye defterini işletme defteri olarak kullanıp   kullanamayacağı

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, 20.. yılında işletme defteri tutmakta iken 20.. yılı için sehven yevmiye defteri tasdik ettirdiğiniz, tasdik ettirilen yevmiye defterini işletme hesabı defteri olarak kullanma imkanınızın bulunup bulunmadığı konusunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 176 ncı maddesinde birinci sınıf tüccarların bilanço esasına göre, ikinci sınıf tüccarların işletme hesabı esasına göre defter tutacakları hükme bağlanmış, 177 nci maddesinin (6) numaralı bendinde ise ihtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenlerin de I nci sınıfa dahil olacakları hükmüne yer verilmiştir.

            Buna göre, yevmiye defteri tasdik ettirmek suretiyle ihtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih ettiğinizden dolayı işletme hesabı esasına göre defter tutmanız mümkün bulunmadığı gibi, tasdik ettirdiğiniz yevmiye defterini işletme hesabı defteri olarak kullanmanız da mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.