Tarih : 07.03.2016
Yayın Dönemi : Mayıs 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

58889402-105[240.Mad-2014/127-1014]-27

07/03/2016

Konu

:

Yolcu taşıma faaliyetinde belge düzeni

 

Başkanlığımıza vermiş olduğunuz ilgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Balıkesir-Edremit arasında 8+1 kişilik ... marka araçlarınızla yolcu taşımacılığı yaptığınız, daha evvel Ulaştırma Bakanlığına müracaat ederek almış olduğunuz D2 yetki belgesi ile faaliyet göstermekte iken her yolcu için ayrı ayrı olmak üzere dilekçeniz ekinde fotokopisi yer alan bilet görünümlü faturayı kullandığınız, bu defa daha önceki müracaatınıza istinaden ... D4 yetki belgesi aldığınız belirtilerek, bu durum karşısında söz konusu bilet görünümlü faturayı kullanıp kullanamayacağınızın bildirilmesi istenilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika şeklinde tanımlanmış, 230 uncu maddesinde, faturada en az bulunması gereken bilgiler sayılmıştır.

            Aynı Kanunun 233 üncü maddesinde; "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan herhangi biri ile tevsik olunur.

            1. Perakende satış fişleri;

            2. Makineli kasaların kayıt ruloları;

            3. Giriş ve yolcu taşıma biletleri.

            ..." hükmüne yer verilmiştir.

            Öte yandan, 171 seri numaralı Gelir Vergisi Tebliğinin II/B bölümünde Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak kalkış veya varış noktası büyükşehir belediye sınırları içinde (mücavir alanlar dahil) dolmuş işleten mükelleflerin, taşıma ücretlerini "dip koçanlı yolcu taşıma bileti" ile belgelendirmesi uygun görülmüştür.

            314 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ise Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak gerçek usulde vergilendirilen ve işletme hesabı esasına göre defter tutan dolmuş işletmecilerinden günlük hasılatlarını dip koçanlı yolcu taşıma bileti ile belgelendirmek istemeyenlerin günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemeleri uygun görülmüştür.

            Bu itibarla, şehir içinde (Balıkesir-Edremit arasında) karayolu ile yolcu taşımacılığı faaliyetinizde dip koçanlı yolcu bileti kullanmanız gerekmekte olup, gerçek usulde vergilendirilmeniz,  işletme hesabı esasına göre defter tutmanız ve dip koçanlı yolcu taşıma bileti kullanmak istememeniz durumunda gün sonunda tek bir fatura düzenlemeniz mümkün bulunmaktadır.

            Öte yandan, şehir içinde karayolu ile yolcu taşımacılığı faaliyetinizde dilekçeniz ekinde örneği yer alan bilet görünümlü faturanın kullanılması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.