Tarih : 07.03.2016
Yayın Dönemi : Mayıs 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

11395140-105[177-2015-VUK2-9080]-18958

07/03/2016

Konu

:

Defter tutma hadleri.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;…Vergi Dairesi Müdürlüğünün … T.C. kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, "şehir içi, banliyö ve kırsal alanlarda kara yolu ile personel, öğrenci, vb. grup taşımacılığı" faaliyeti ile "motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarım hizmetleri" faaliyetini birlikte yaptığınızı, genel bakım ve onarım işini yaparken gerekli parçaları ve boya malzemelerini satın alıp araçlara takarak ve/veya boyayarak tamir ettiğinizi ve buna ilişkin fatura düzenlediğinizi, personel taşımacılığı faaliyetiniz için ise hizmet faturası düzenlediğinizi belirterek, tüccar sınıfınızın belirlenmesinde hangi hadleri dikkate alacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinde; "Aşağıda yazılı tüccarlar, I'inci sınıfa dahildirler:

 

            1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı (01/01/2016 tarihinden itibaren) 168.000-TL'yi veya satışlarının tutarı (01/01/2016 tarihinden itibaren) 230.000-TL'yi aşanlar,

 

            2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı (01/01/2016 tarihinden itibaren) 90.000-TL'yi aşanlar;

 

            3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı (01/01/2016 tarihinden itibaren) 168.000-TL'yi aşanlar;

 

            ..."

 

            hükmü yer almaktadır.

 

            Buna göre; "motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarım hizmetleri" ile "şehir içi, banliyö ve kırsal alanlarda kara yolu ile personel, öğrenci, vb. grup taşımacılığı" faaliyetleriniz hizmet işi olarak değerlendirilmekte olup, tüccar sınıfınızın belirlenmesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin 2 nci bendinin dikkate alınması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.