Tarih : 02.03.2016
Yayın Dönemi : Mayıs 2016

T.C.

OSMANİYE VALİLİĞİ

Defterdarlık Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

54451858-045-4

02/03/2016

Konu

:

Radyoloji Uzmanı olarak internet ortamında serbest   meslek faaliyeti gösteren ve tahsilatları banka hesabına aktarma yoluyla   yapılan hekimin işyerinde POS cihazı bulundurma ve kullanma zorunluluğu hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, "Radyoloji Uzmanı" olarak serbest meslek faaliyetinde bulunduğunuzu, işyerinizde hasta kabulünün yapılmadığını, internet ortamında film okuma faaliyetinde bulunduğunuzu ve bu faaliyetler karşılığında aldığınız hizmet bedellerinin banka hesabınıza aktarıldığından bahisle, söz konusu faaliyetinizle ilgili olarak POS cihazı kullanma zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236 ncı maddesinde; "Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir." hükmü yer almaktadır.

 

            Mezkur Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden çıkarılan 379 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlere (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil) 01.09.2008 tarihinden geçerli olmak üzere işyerlerinde kredi kartı okuyucularından (POS-Point of Sale) bulundurma ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanma zorunluluğu getirilmiş, bu cihazlarla düzenlenecek POS fişlerinin ise Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş "serbest meslek makbuzu" olarak kabul edileceği açıklanmıştır.

 

            Bu uygulama ile serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlere (diş hekimleri ve veteriner hekimler dahil) bedelini kredi kartı kullanmak suretiyle tahsil ettikleri hizmetler için bu cihazları kullanma ve işyerlerinde bulundurma zorunluluğu getirilmektedir. Bedelini kredi kartı kullanmaksızın (nakit, çek, havale vb. olarak) tahsil edilen hizmetler için ise Vergi Usul Kanununa göre serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerekmektedir.

 

            Buna göre, "Radyoloji Uzmanlığı" faaliyetinizle ilgili olarak işyerinizde 379 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen özellikleri haiz kredi kartı okuyucusu bulundurmanız ve bedelini kredi kartı kullanmak suretiyle tahsil ettiğiniz hizmetler için bu cihazları kullanma zorunluluğunuz bulunmaktadır. Öte yandan, bedelini kredi kartı kullanmaksızın tahsil ettiğiniz hizmetler için ise serbest meslek makbuzu düzenlemeniz gerektiği tabiidir.

 

            Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.