Tarih : 22.02.2016
Yayın Dönemi : Mayıs 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF   HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

11395140-105[MÜK-257-2015/VUK-1-19234]-14666

22/02/2016

Konu

:

İnternet üzerinden verilen aracılık hizmetinde belge düzeni.

    İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; reklam ve tanıtım işi ile iştigal ettiğinizi, müşterilerin reklamlarının ... sayfasında belirli sürelerde yayınlanması için ...'un …’da bulunan şirketine gösterim bedeli olarak kredi kartıyla internet üzerinden ödeme yaptığınızı, bu ödemelere ilişkin faturaların tarafınıza internet üzerinden gönderildiğini belirterek, bu reklam ve gösterim bedeli için müşterilerinize faturayı yedi günlük süre zarfı içinde mi kesmeniz gerektiği, sözleşme gereği işin bitiminde toplu olarak tek bir fatura düzenlenmesinin mümkün bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşlerini talep etmektesiniz.

             213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde; "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.", 231/5 inci maddesinde ise; "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." hükmü yer almaktadır.

             Öte yandan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            1/1 maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

            10/a maddesinde, malın teslimi veya hizmetin yapılmasıyla,

            10/b maddesinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle,

            10/c maddesinde kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılmasıyla; vergiyi doğuran olayın meydana geleceği

            hükme bağlanmıştır.

            Şirketinizin vermiş olduğu reklam hizmetlerinde her bir hizmetin yapılması ile vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir. Dolayısıyla aylık vergilendirme dönemlerine göre beyan edilen KDV sisteminde bir vergilendirme dönemi içinde gerçekleşen vergiye tabi tüm işlemlerin o ay içerisinde beyan edilmesi ve bu beyan sırasında da her bir işlem açısından vergiyi doğuran olayın dikkate alınması gerekmektedir.

            Öte yandan, şirketinizin işlem bazlı hizmetleri dışında abonelik sözleşmesi vb. yöntemlerle süreklilik arz edecek şekilde birden fazla vergilendirme dönemine sirayet eden hizmetler vermesi ve bu hizmetlerin kısımlara ayrılması halinde her bir kısmın ifasıyla vergiyi doğuran olay meydana geleceğinden, vergilendirme dönemleri itibariyle ifa edilen kısma isabet eden hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin, bu döneme ait KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

            Buna göre şirketinizin işlem bazlı hizmetleri için işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde fatura düzenlemesi gerekmektedir. İşlem bazlı hizmetlerin dışında abonelik sözleşmesi vb. yöntemlerle süreklilik arz edecek şekilde birden fazla vergilendirme dönemine sirayet eden hizmetler verilmesi durumunda faturanın ayı geçmemek üzere ay sonunda düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.