Tarih : 22.02.2016
Yayın Dönemi : Mayıs 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

11395140-105[229-2014/VUK1-18934]-14540

22/02/2016

Konu

:

Şirket tarafından ödenen, faturalarda hesaplanan Belediye Tüketim Vergisi, TRT Payı ve Enerji Fonunun indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ve muhasebe kaydı

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile; EPDK lisansınız dahilinde mesken, ticarethane ve sanayi tesislerine perakende olarak elektrik tedarik ettiğiniz, düzenleyeceğiniz bir kampanya kapsamında abone olan müşterilerinize ... ay bedelsiz elektrik verip sonraki aylarda faturalama yapmaya başlamayı istediğiniz, ilgili kurumlara ödemekle yükümlü olduğunuz Belediye Tüketim Vergisi, TRT Payı ve Enerji Fonunu müşterilerinizden tahsil etmeseniz de ... ay düzenlenen faturalara göre bu tutarların ödemesini yapacağınız belirtilerek faturalarda hesaplanan KDV'nin beyan edilip edilmeyeceği ve işlemlerin muhasebe kaydının ne şekilde yapılacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış olup, safi kurum kazancının tespitinde Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesindeki giderler, hasılattan indirim konusu yapılabilecektir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinde ise,

            "Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce;

            1- İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

            2- İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

            Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur." hükmüne yer verilmiştir.

            Aynı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, (6) numaralı bendinde ise, işletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar; safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği belirtilmiştir.

            Bir giderin kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olduğunun kabulü için; giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında illiyet bağının bulunması, giderin keyfi olmaması yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması, yapılan gider karşılığında gayrimaddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması ve bu giderlerin tevsik edici belgelere dayanması (fatura, fatura yerine geçen vesikalar gibi) ve yasal kayıtlarda izlenmesi gerekmektedir.

            Buna göre, bedel alınmadan teslim edilen elektrik ile ilgili faturalarda hesaplanan ve şirketiniz tarafından ödenen Belediye Tüketim Vergisi, TRT Payı ve Enerji Fonunun ise kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde; ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

            Aynı Kanunun 27 nci maddesinin (1) numaralı bendinde, bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrahın işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücreti olduğu, (3) numaralı bendinde ise emsal bedelin ve emsal ücretin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit olunacağı

            hükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun; 4 üncü maddesinin (c) bendinde; nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi tutarındaki payı (katma değer vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca göstereceği ve bu kapsamdaki bedellerin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettireceği, 5 inci maddesinin (c) bendinde ise bu tutarların en geç tahakkuku takip eden ikinci ayın yirmibeşinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun göstereceği banka hesabına ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

            Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizin EPDK lisansı dahilinde yürüttüğü kampanya kapsamında abone olan müşterilerinize ... ay süreyle bedelsiz elektrik teslimlerinde düzenleyeceğiniz faturalarda emsal bedel üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

            Ayrıca, tek düzen muhasebe sisteminin uygulanmasına ilişkin açıklamalar 26/12/1992 tarih ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sıra numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve daha sonra bu konuda yayımlanan diğer Tebliğlerde yapılmış bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.