Tarih : 19.02.2016
Yayın Dönemi : Mayıs 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

11395140-105[262-2015/VUK1-18858]-14187

19/02/2016

Konu

:

İşyerinin yenilenen dekorasyon bedeli için amortisman ayrılıp ayrılmayacağı hk.

 

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile ek dilekçenizin tetkikinden; kiracısı olduğunuz mağazayı 20... yılında satın aldığınızı, satın aldığınız bu işyerinin dekorasyon işlerini yaptığınızı, dekorasyon olarak alçıpan, zemin ile tavan işleri, klima havalandırma yolları ve spot tavana gömme elektrik işleri yaptığınızı ancak işyerinizin dekorasyonunun yenilenecek olması nedeniyle söz konusu kıymetlerin sökülüp atılacağını ve yerine temsil ettiğiniz markanın belirlediği yeni dekorasyonun yapılacağını, yeniden dekore edilen mağazanın mülkiyetinin şirketinize ait olması sebebiyle katlanılan maliyetlerin binanın ömrüne göre mi yoksa işletmede kullanıldığı süreye göre mi oranlanarak amortismana tabi tutulması gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

            262 nci maddesinde, maliyet bedelinin iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade ettiği,

            272 nci maddesinde, normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulu veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderlerin, gayrimenkulün veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının maliyet bedeline ekleneceği, gayrimenkuller veya elektrik üretim ve dağıtım varlıkları için yapılan giderler hem tamir, hem de kıymet artırma giderlerinden terekküp ettiği takdirde, mükellefin bu giderlerden maliyet bedeline eklenecek kısmı ayrı göstermek mecburiyetinde olduğu,

            313 üncü maddesinin birinci fıkrasında, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesinin amortisman mevzuunu teşkil edeceği,

            hükümleri yer almaktadır.

            Bu itibarla, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin aktife alınmalarından sonra yapılan giderler, niteliğine göre maliyet bedeline dahil edilir veya genel gider olarak kaydedilirler.

            Aktifte bulunan iktisadi kıymetin ilk iktisabı sırasında bulunmayan özelliklerin kazandırılması veya ilk iktisap sırasında bulunan özelliklerin geliştirilmesi için yapılan giderler değer artırıcı giderler olarak sayılmakta ve maliyete eklenen bu giderlerin amortisman süreleri de iktisadi kıymetin kalan ömrüne göre belirlenmektedir.

            Öte yandan, iktisadi kıymetin ilk alındığı sıradaki beklenen ömrünü uzatmak amacıyla yapılan giderler aktifleştirildikleri yıldan başlayarak iktisadi kıymet için belirlenen oran ve süreye göre amortismana tabi tutulur.

            Ayrıca, iktisadi kıymet için yapılan normal bakım, onarım ve temizlik gibi giderlerin ise maliyet olarak kabul edilmeyip doğrudan gider olarak yazılması gerekmektedir.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, aktifinize kayıtlı işyeri ile ilgili olarak yapmış olduğunuz harcamalardan;

            - Zemin ve tavan işleri, klima havalandırma yolları ve spot tavana gömme elektrik işleri ile ilgili yapılan harcamaların değer arttırıcı niteliği taşıdığının kabul edilmesi ve binanın maliyet bedeline eklenerek binanın kalan ömrüne göre amortismana tabi tutulması,

            - Alçıpan kısımlarının değiştirilmesi ile ilgili yapılan harcamaların ise normal bakım, tamir ve temizlik giderleri olarak kabul edilmesi ve binanın maliyet bedeline eklenmeden doğrudan gider yazılması

            gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.