Tarih : 17.05.2016
Yayın Dönemi : Haziran 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GELİR VE   KURUMLAR VERGİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı

:

49327596-125[KVK.2016.ÖZ.7]-148

17/05/2016

Konu

:

Serbest Bölgede Ücret İstisnası

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 3218 sayılı Kanun kapsamında yatların elektrik panellerini imal edip yat ihracatı yapan firmalara bölge içi işlem formu düzenleyerek sattığınız belirtilerek, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu 1 Seri No.lu Tebliği gereğince personel ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişik geçici 3 üncü maddesinde;          

            "Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar;

            …

            b) Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az  % 85'ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır. Bu oranı % 50'ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir. …"

 

             hükmüne yer verilmiştir.

 

            1 Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde istisnanın uygulanmasına yönelik açıklamalara yer verilmiş olup, anılan Tebliğin" 3.1.Üretilen Ürünlerin FOB Bedeli" başlıklı bölümünde;

        

            "3218  sayılı  Kanunun  geçici 3 üncü  maddesi  uyarınca,  1/1/2009  tarihinden geçerli olmak üzere, serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükellefler tarafından bölgelerde üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az % 85'inin yurt dışına ihraç edilmesi kaydıyla, istihdam edilen personele ödenen ücretler gelir vergisinden istisna edilmiştir...

 

            ......" açıklamasına yer verilmiştir.

 

            Söz konusu madde metninden de anlaşılacağı üzere, ücret istisnası serbest bölgede üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85'ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödenen ücretler için geçerli olmaktadır.

 

            Buna göre, serbest bölgede üretimini yaptığınız ürünlerin ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun olarak ihraç edilmemesi nedeni ile personel ücretleri ile ilgili olarak 1 Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde istisnadan faydalanmanız mümkün bulunmamaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.