Tarih : 23.05.2016
Yayın Dönemi : Haziran 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

TRABZON VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

26468226-120[ÖZG-2-2016]-53

23/05/2016

Konu

:

Basit usule tabi olmanın özel şartları

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;  büfe işletmeciliği faaliyetinden dolayı basit usulde gelir vergisi mükellefi olduğunuz, sigara ve içki satışı yanında diğer emtia satışlarınızın da bulunduğu, 2015 yılı alışve satış tutarlarınızın ekli tabloda gösterildiği şekilde olduğu belirtilerek, bu tutarlara göre 2016 yılında mükellefiyetinizin basit usul olarak devam edip edemeyeceği  hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

 

Aynı Kanunun 46 ncı maddesinde; 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartlara topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı hükme bağlanmış olup, anılan maddelerde basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır.

 

Aynı Kanunun "Basit usule tabi olmanın özel şartları" başlıklı 48 inci maddesinde,

 

"Basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır:

 

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 34.000.000.000 lirayı (2015 yılı için 287 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 84.000  TL) veya yıllık satışları tutarının 47.000.000.000 lirayı (2015 yılı için 287 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 120.000 TL) aşmaması,

 

...

 

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.

 

136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ise kar hadleri emsallerine göre düşük tespit edilmiş bulunan emtia ile diğer emtia alım satımının birlikte yapılması halinde, yıllık alım ve satım tutarı hesaplamalarının ne şekilde yapılacağı açıklanmıştır.

 

Kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş olan emtia alım satımı ile diğer emtia alım satımını birlikte yapan mükelleflerin mükellefiyet şekillerinin belirlenmesinde; diğer emtianın alım satım tutarı ile alım satım ölçüsü tayin olunan emtia tutarına 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan oranlar uygulanmak suretiyle bulunan tutarların toplamı, Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin (1) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan hadlerle karşılaştırılacaktır.

 

Özelge talep formunuz ekinde yer alan  2015 yılı için  beyan edilen alım-satım tutarlarınıza ilişkin tablonun incelenmesinden, sigara alış tutarınızın 149.605,00 TL, satış tutarınızın 130.000,00 TL, İçki alış tutarınızın 125.000,00 TL, satış tutarınızın 115.398,00 TL, diğer emtia alış tutarınızın 19.663,00 TL satış tutarınızın 11.422,00 TL olduğu görülmektedir.

 

Beyan etmiş olduğunuz alım-satım tutarları  dikkate alındığında; 136 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin kar hadleri emsallerine göre düşük tespit edilen emtialar ile diğer emtiaların alım-satımını birlikte yapanlara ait hesaplamalar sonucunda 2015 yılı alım tutarınızın 122.025,00.-TL ve satış tutarınızın 103.081,20.-TL olduğu tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, 2015 yılı alış tutarınızın Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi birinci fıkrasının (1) no'lu bendinde yer alan ve 2015 yılı için belirlenen 84.000,00-TL'yi aşması nedeniyle, basit usulden yararlanmanız mümkün bulunmamakta olup, 01/01/2016 tarihi itibariyle gerçek usulde vergilendirilmeniz gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.