Tarih : 12.05.2016
Yayın Dönemi : Haziran 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

62030549-120[64-2016/73]-56925

12/05/2016

Konu

:

Basit Usul mükellefinin yanında çalışan oğlunun diğer   ücretli olarak vergilendirilip vergilendirilmeyeceği.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Sarıyer Vergi Dairesi Müdürlüğünün basit usule tabi mükellefi olduğunuzu oğlunuzun yanınızda yardımcı olarak çalıştığını belirterek, oğlunuzun Gelir Vergisi Kanunu’nun 64’üncü maddesinin 1 numaralı bendi uyarınca diğer ücretli olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

   193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

 

   Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." hükmü yer almaktadır.

    

   Diğer taraftan aynı Kanunun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca, kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanların ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilmektedir.

 

   Buna göre, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin yanında ücretli olarak çalışan kişilerin, Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında diğer ücretli olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

 

   Ayrıca, 23/10/2012 tarih ve 85 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinin "10. Diğer Hususlar" başlıklı bölümünde "Çocuk veya küçük çocuk tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade eder." açıklamasına yer verilmiştir

  

   Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; yanınızda çalışan  oğlunuzun yukarıda yer alan tanıma göre çocuk sayılması ve adına nakten veya hesaben yapılan bir ücret ödemesinin olmaması veya Sosyal Güvenlik Kurumuna herhangi bir prim ödemesinin de bulunmaması halinde diğer ücretli olarak vergilendirilmesine gerek bulunmamaktadır. Aksi halde ise diğer ücretli olarak vergilendirileceği tabiidir.

  

    Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.