Tarih : 10.05.2016
Yayın Dönemi : Haziran 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

84098128-120.01.01[47-2016-1]-270

10/05/2016

Konu

:

Seyyar olarak veya ikamet adresinde yürütülen saç ve   cilt bakımı faaliyetinin yanında kira geliri elde edilmesi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; seyyar olarak veya ikamet adresinizde saç ve cilt bakımı faaliyeti dolayısıyla basit usulde vergilendirilmek istediğiniz, söz konusu faaliyetin yanında kira gelirinizin de bulunduğunu belirterek, kira gelirinizin basit usulde vergilendirmeye etkisinin olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

 

Diğer taraftan, aynı Kanunun 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş, anılan maddelerde ise basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır. Kanunun  51 inci maddesinde de  basit usulden faydalanamayacak olanlar sayılmıştır.

 

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca, emtia alım-satımı yapmamanız ve  Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı şartları topluca taşımanız kaydıyla, seyyar olarak veya ikamet adresinizde yürüteceğiniz saç ve cilt bakımı faaliyetiniz dolayısıyla basit usulde vergilendirmeden yararlanmanız mümkün bulunmakta olup kira gelirinizin basit usulden yararlanmanıza herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.    

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.