Tarih : 09.05.2016
Yayın Dönemi : Haziran 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

MANİSA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

85373914-120[40.01.65]-53

09/05/2016

Konu

:

Basit usul mükellefiyetten gerçek usule geçiş

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, nakliyecilik faaliyetinden dolayı … Vergi Dairesi Müdürlüğünün basit usulde mükellefi olduğunuz, 2015 yılı iş hasılatınızın Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hasılat tutarları ile karşılaştırılmasında, hasılatınıza Katma Değer Vergisinin dahil olup olmadığı hususunda, Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

 

Aynı Kanunun 46 ncı maddesinde; "47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur.

   …

 

   (6322 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük 15.06.2012) Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün şartlarını haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, 47 nci maddede yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iş hacmi 48 inci maddede yazılı hadlerden düşük olanlar, yazılı talepleri üzerine bu şartın gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçebilirler. İşin eş ve çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki süreler de dikkate alınır. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilenler hiçbir suretle basit usulde vergilendirilmezler.

 

   (6322 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen fıkra; Yürürlük 15.06.2012) Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden mükellefler ile basit usulün şartlarını kaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönemezler. Bu hüküm, işin eş veya çocuklara devri halinde de uygulanır.

 

   …" hükmüne yer verilmiştir.

 

 Aynı Kanunun 48 inci maddesinde de;

 

"Basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır:

 

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının  34.000.000.000 lirayı  (290 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2016 tarihinden itibaren 88.000 TL)  veya yıllık satışları tutarının 47.000.000.000 lirayı (290 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2016 tarihinden itibaren 126.000 TL.) aşmaması,

 

2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 17.000.000.000 lirayı (290 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2016 tarihinden itibaren 42.000 TL.)  aşmaması,

 

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 34.000.000.000 lirayı (290 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2016 tarihinden itibaren 88.000 TL.)  aşmaması.

 

..." hükmüne yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin "6. Gelir Tablosu Hesapları" nın "60. Brüt Satışlar" başlıklı bölümünde;

         

"İşletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal yada hizmetler karşılığında alınan yada tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsar. Satılan mal ve hizmetlerle ilgili subvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur farkları, vergi iadeleri brüt satışlar içinde gösterilir.

 

Brüt Satışlara "Katma Değer Vergisi" dahil edilmez. Brüt Satışlar; yurtiçi satışlar, yurtdışı satışlar ve diğer gelirler şeklinde bölümlenir.

 

..." açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Buna göre, 2015 yılı hasılatınızın Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan tutarlarla karşılaştırılmasında, gayri safi iş hasılatınızın KDV hariç tutarının dikkate alınması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.