Tarih : 08.08.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

63611781-120.03.04[322016-5]-22

08/08/2016

Konu

:

120-32[2016-5]

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ücretli öğretmen olarak görev yapmakta olduğunuzu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından asgari geçim indiriminin sigorta prim gün sayısı üzerinden hesaplandığı belirtilerek,  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinde yer alan asgari geçim indirimi tutarının hesaplanmasında, sigorta gün sayısı mı yoksa matrah tutarının mı dikkate alınması gerektiği hususunda görüş talep edilmektedir.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

 

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." hükmüne yer verilmiştir.

 

Aynı Kanunun 32 nci maddesinde "Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanır.

 

Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının, mükellefin kendisi için %50 si çalışmayan ve herhangi bir işi olmayan eşi için %10 çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için %7,5 diğer çocuklar için %5'idir. Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgari geçim indirimi, bu fıkraya göre belinlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz……" hükmü yer almaktadır.

 

Öte yandan,  konuyla ilgili olarak yayımlanan 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin , " Asgari Geçim İndirimi Tutarının Hesaplanması” başlıklı 5 inci bölümünde, "Asgari geçim indirimi (A.G.İ.) tutarı, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına bu Tebliğin "3.Uygulamanın Esasları" başlıklı bölünde yer alan oranların uygulanması ile bulunan tutarın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen oranla çarpımı sonucu bulunur." açıklamasına yer verilmiştir.

 

Buna göre; asgari geçim indirimi yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Gelirin kısmi dönem olması halinde ise ay kesri tam ay sayılmak suretiyle asgari geçim indirimi hesaplaması gerekir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.