Tarih : 07.10.2015
Yayın Dönemi : Ağustos 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

62030549-120[81-2015/27]-84869

07/10/2015

Konu

:

Ferdi işletmenin sermaye şirketine dönüştürülmesi

 İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekli dilekçenizde; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … T.C. kimlik numaralı gelir vergisi mükellefi olduğunuz ve şahıs işletmenizi 14/01/2015 tarihinde anonim şirkete dönüştürdüğünüz belirtilerek,

 

            - 01/01/2015-14/01/2015 kıst dönem gelir vergisi ve gelir geçici vergi beyannamelerinin hangi tarihte verileceği,

          

            - Kıst dönem gelir geçici vergi beyannamesinin verileceği tarih ile kıst dönem gelir vergisi beyannamesinin verileceği tarih arasındaki üçer aylık dönemler için geçici vergi beyannamesi verilip verilmeyeceği,

 

            - 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen taahhütnamenin verilip verilmeyeceği, verilecekse hangi tarihte verileceği

           

            hususlarında Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

 

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmış, "Gelirin toplanması ve beyan" başlıklı 85 inci maddesinde de "Tacirlerle çiftçiler ve serbest meslek erbabı ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş olsalar bile yıllık beyanname verirler." hükmüne yer verilmiştir.

 

            Ayrıca, anılan Kanunun 92 nci maddesinde; "Bir takvim yılına ait beyanname izleyen yılın Mart ayının yirmibeşinci günü akşamına kadar, gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde, izleyen yılın Şubat ayının yirmibeşinci günü akşamına kadar, tam mükellefiyette vergiyi tarha yetkili vergi dairesine, dar mükellefiyette Türkiye'de vergi muhatabı mevcutsa onun Türkiye'de oturduğu yerin, Türkiye'de vergi muhatabı yoksa işyerinin, işyeri birden fazla ise bu işyerlerinden herhangi birisinin bulunduğu yer vergi dairesine verilir veya taahhütlü olarak posta ile gönderilir." hükmü, 108 inci maddesinde ise, "Gelir Vergisi'nde vergilendirme dönemi, geçmiş takvim yılıdır. Şu kadar ki:

 

            1. Mükellefiyetin takvim yılı içinde kalkması halinde, vergilendirme dönemi, takvim yılı başından mükellefiyetin kalkması tarihine kadar geçen süreye inhisar eder;

 ..." hükmü yer almaktadır.

 

            Aynı Kanunun Mükerrer 120 nci maddesinde de, "Ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre (indirim ve istisnalar ile Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri de dikkate alınarak) belirlenen ilgili hesap döneminin üçer aylık kazançları (42 nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar hariç) üzerinden 103 üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi öderler. Geçici vergi matrahının hesaplanmasında dönem sonu mal mevcutları, kayıtlar üzerinden tespit edilebilir.

            ...

            Hesaplanan geçici vergi, üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve onyedinci günü akşamına kadar ödenir. Aynı dönem içinde tevkif edilmiş bulunan gelir vergisi (42 nci maddede belirtilen kazançlardan yapılan tevkifat hariç) hesaplanan geçici vergiden mahsup edilir.

             ...

            İşin bırakılması halinde, işin bırakıldığı dönemi izleyen dönemlerde geçici vergi ödenmez." hükümlerine yer verilmiştir.

 

            Bu çerçevede, şahıs işletmenizin nevi değişikliği sonucu anonim şirket statüsünü kazanması, faaliyeti sona eren işletmeniz açısından işi bırakma olarak değerlendirileceğinden, 01/01/2015-14/01/2015 tarihleri arasındaki kıst döneme ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin 2016 yılı Mart ayının yirmi beşinci günü akşamına kadar, 2015/01-03 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesinin ise 2015 yılı Mayıs ayının on dördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gerekmekte olup, işin bırakıldığı dönemi izleyen dönemlerde geçici vergi beyannamesi verilmesi gerekmediği tabiidir.

 

            Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 20 nci maddesinde kurumlar vergisi mükelleflerinin devir, bölünme ve hisse değişimi işlemlerine ilişkin hükümler yer aldığından nevi değişikliği sonucu anonim şirket statüsü kazanan şahıs işletmenizle ilgili olarak anılan maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde bahsi geçen taahhütnamenin verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.