Tarih : 17.08.2015
Yayın Dönemi : Ağustos 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

62030549-120[Geç.67-2014/279]-75140

17/08/2015

Konu

:

Mevduat kabul etme yetkisi bulunmayan banka tarafından kredi müşterilerine yapılan faiz ödemeleri üzerinden tevkifat yapılıp   yapılmayacağı.

  İlgide kayıtlı özelge formunda, mevduat kabul etme yetkisi bulunmayan Bankanızın tüzel kişi müşterilerine kullandırdığı kredilerin riski karşılığında tüzel kişi müşterinin ortağı ya da tüzel kişinin kendisinden nakdi teminat alabileceği, alınan teminatların kredi kullandırılan tüzel kişinin Banka hesabında kredi vadesine kadar bloke edileceği belirtilerek, bu süre zarfında teminat bedeli üzerinden müşteriye faiz ödenmesi durumunda müşterilere yapılacak faiz ödemelerinden Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifat yapılıp yapılmayacağı ile müşterilere kullandırılan kredilerin aynı gün müşteriler tarafından hesaplarından çekilmemesi halinde müşteri ile yapılacak anlaşma çerçevesinde müstakriz hesapta bekletilen tutar üzerinden müşteriye faiz ödenmesi durumunda müşterilere yapılacak faiz ödemelerinden anılan madde kapsamında tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususlarında bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

 

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun menkul sermaye iratlarını düzenleyen 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7) numaralı bendinde mevduat faizlerine yer verilmiş olup, anılan bentte bankalara, bankerlere, tasarruf sandıklarına, tevdiat kabul eden diğer müesseselere yatırılan vadeli, vadesiz paralara ödenen faizler ile bunlar dışında kalan kişi ve kuruluşlardan devamlı olarak para toplama işi ile uğraşanların her ne ad altında olursa olsun topladıkları paralara sağladıkları gelirler ve menfaatler ile bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizlerin mevduat faizi sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

      

              Yine, aynı Kanununun geçici 67 nci maddesinde, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elde tutulması ve elden çıkarılmasından sağlanan gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiş olup, anılan maddenin 4 üncü fıkrasında; "Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından ödemeyi yapanlarca %15 oranında vergi tevkifat yapılır. Bu fıkra kapsamında yapılan tevkifat tutarları 98 inci ve 119 uncu maddelerde belirtilen sürelerde beyan edilir ve ödenir. Bu iratlar üzerinden 94 üncü madde veya Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz." hükmü yer almaktadır.

 

            Ayrıca, Geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası kapsamındaki bazı tevkifat oranları, 1/1/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile hesabın vadesine ve türüne göre %10 ile % 18 arasında değişen oranlarda uygulanmak üzere yeniden tespit edilmiş bulunmaktadır.

 

            Konuya ilişkin olarak 30/12/2005 tarihli ve 26039 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 257 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "5. Mevduat faizleri ve repo gelirleri üzerinden yapılacak tevkifat" başlıklı bölümünde ise, "Bankalar arasındaki mevduat hesaplarına yürütülen faizler ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendi paralarına ödenen faizler üzerinden tevkifat yapılmayacaktır. Zira, banka ve aracı kurumlarca bu tür işlemlerden elde edilen faiz gelirleri kurum kazancına dahil edilerek beyan edilmektedir. Ancak, bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen banka ve aracı kurum müşterilerine ait paralara ödenen faizlerdeki vergi tevkifatı, kazancı nihai olarak elde eden kişi veya kuruma ödemeyi gerçekleştiren, piyasa üyesi aracı kurumlar ve bankalar tarafından yapılacaktır. Aynı uygulama, nakit teminatlardan elde edilen faiz kazançları için de geçerli olacaktır." açıklamalarına yer verilmiştir.

 

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; tüzel kişi müşterilerinize kullandırdığınız kredilerin riski karşılığında alınan ve kredi kullandırılan tüzel kişinin Banka hesabında kredi vadesine kadar bloke edilen nakdi teminat bedeli üzerinden müşteriye ödenen nema tutarları ile  müşteriler tarafından aynı gün  hesaplarından çekilmeyerek hesapta bekletilen kredi tutarı üzerinden ödemiş olduğunuz nema tutarları, müstakrizlerinden sağlanan fonlar karşılığı yapmış olduğunuz faiz ödemesi niteliğindedir. Bu nedenle, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7) numaralı bendi kapsamında mevduat faizi olarak değerlendirilen söz konusu ödemeler üzerinden aynı Kanunun Geçici 67 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası hükümleri çerçevesinde tevkifat yapılması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.