Tarih : 20.07.2016
Yayın Dönemi : Ağustos 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

64597866-120[25/3-2016]-13018

20/07/2016

Konu

:

07.10.2001 tarihinden önce düzenlenen sigorta   poliçelerine ait toplu ödemelerin vergilendirilmesinde dikkate alınacak   istisna tutarının tespitinde hizmet süresi

 İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçenizde, Anayasa Mahkemesinin 25.12.2014 tarih ve E:2013/111, K:2014/195 sayılı kararı ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun  89 uncu maddesinde yer alan "verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler..." ibaresinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar verildiği belirtilerek, söz konusu iptal kararından sonra 07/10/2001 tarihinden önce düzenlenen sigorta poliçeleri kapsamında yapılacak toplu ödemelerin vergilendirilmesinde dikkate alınacak istisna tutarının hesaplanması konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, "Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından, kendilerine zat aylığı bağlananlara aylıkları dışında, kanunları veya statüleri gereğince verilen emekli, dul, yetim ve evlilik ikramiyeleri veya iade olunan mevduatı ve sürelerini doldurmamış bulunanlarla dul ve yetimlerine toptan ödenen tazminatlar (506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen tazminat, yardım ve toptan ödemeler en yüksek Devlet memuruna ödenen en yüksek ödeme tutarından fazla ise aradaki fark ücret olarak vergiye tâbi tutulur. Bu mukayesede gerek muhtelif sandıklardan gerek aynı sandıktan muhtelif zamanlarda yapılan ikramiye, tazminat ve toptan ödemeler topluca dikkate alınır.);" hükmü yer almaktadır.

            Öte yandan, 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde  "Emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan; asker, sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için, aylık bağlamaya esas tutarların bir aylığı emekli   ikramiyesi olarak verilir.

            Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 30 fiili hizmet yılından fazla süreler nazara alınmaz. " hükmü yer almaktadır.

            Diğer taraftan, 07.01.2015 tarih ve 29229 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anasaya Mahkemesi'nin 25.12.2014 tarihli ve E.No:2013/111, K. No:2014/195 sayılı kararı ile 30 yıllık süre sınırı kaldırılmıştır.

            Buna göre, Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı  bendi uygulamasında, en yüksek Devlet memuruna ödenen tutarı aşan miktarın vergilendirilmesi öngörülmektedir. Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra en yüksek Devlet memuruna ödenecek miktar, 30 yıl çalışma şartı aranmadan çalışılan tüm sürenin karşılığı olan tutar kadar olacaktır. Bu bağlamda iptal kararından sonraki dönem bakımından çalışılan tüm süre esas alınarak, bu süreye isabet edecek en yüksek Devlet memurunun alabileceği miktarın dikkate alınması gerekmektedir. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.