Tarih : 09.05.2016
Yayın Dönemi : Ağustos 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetlerii Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

62030549-120[70-2016/215]-53629

09/05/2016

Konu

:

GMSİ beyannamesinde indirilecek giderler.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; kira gelirinizden dolayı gelir vergisi mükellefi olduğunuzu belirterek, ... Tur Seyahat Acentesi tarafından düzenlenen ve proje yönetimi ile ilgili olarak 2015 yılında katılmış olduğunuz kongreye ilişkin olarak ödemiş olduğunuz tutarın gelir vergisi beyanınızdan indirilip indirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 70'inci maddesinin birinci fıkrasında, bentler halinde sayılan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Aynı Kanun'un 74'üncü maddesinde safi iradın bulunması için, 21'inci maddeye göre istisna edilen gayrisafi hasılata isabet edenler hariç olmak üzere gayrisafi hasılattan indirilecek giderler bentler halinde sayılmıştır.

 

Aynı Kanun'un "Diğer İndirimler" başlıklı 89'uncu maddesinde; "Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir.

 

 

2.Beyan edilen gelirin %10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121'inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler)." hükmüne yer verilmiştir.

 

Konuyla ilgili olarak 255 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin "Eğitim Giderleri" başlıklı bölümünde "Eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler ile eğitim amaçlı kurs ücretleri, okul servis ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar ile öğrencilerin özel yurt ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarlar vergi indirimine esas alınacaktır." açıklaması yer almaktadır.

 

Bu hüküm ve açıklamalara göre; ... Tur Seyahat Acentesi tarafından düzenlenen ve proje yönetimi ile ilgili olarak 2015 yılında katılmış olduğunuz kongreye ilişkin olarak ödemiş olduğunuz tutarın eğitim gideri olarak değerlendirilmesine imkan bulunmamakta olup söz konusu giderin gelir vergisi beyanınızdan indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.