Tarih : 18.02.2016
Yayın Dönemi : Temmuz 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF   HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı

:

84098128-120.01.02.07[40-2015/3]-91

18/02/2016

Konu

:

TOBB’a ödenen levha kayıt ücretinin ticari kazançta   indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 13/02/2015 tarihinden itibaren sigorta acentesi olarak faaliyet göstermeye başladığınızı, levha kayıt ücreti adı altında zorunlu olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine 10.000 TL ödeme yaptığınızı belirterek, söz konusu tutarı hesaplarınıza gider olarak kaydedip kaydedemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hüküm altına alınmış olup, anılan Kanunun "İndirilecek Giderler" başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde de, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirilmesinin kabul edileceği belirtilmiştir.

 

            Bir masrafın genel gider adı altında dikkate alınabilmesi için, gelirin elde edilmesi için yapılmış olması, masrafla gelirin elde edilmesi veya devam ettirilmesi arasında açık ve doğrudan bir illiyet bağının mevcut olması, masrafın işin önemi ölçüsünde yapılmış bulunması gerekmektedir.

 

            Öte yandan, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinde;

          

             "(1) Bu Kanunda geçen;

            … …

            ğ) Levha: Türkiye'de faaliyette bulunan sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri için Birlik tarafından, sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri için ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından ayrı ayrı düzenlenecek faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösterir levhaları,

            … …

            l) Sigorta acentesi: Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişiyi,

            … ... ifade eder."

 

            hükümleri yer almaktadır.

 

            Ayrıca, 22/04/2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigorta Acenteleri Yönetmeliği"nin 10 uncu maddesinde levhaya kayıt olunmadan acentelik faaliyetinde bulunulamayacağı,  14 üncü maddesinin (3) numaralı bendinde ise, sigorta şirketleri tarafından levha kaydı bulunmayanlara acentelik yetkisi verilmeyeceği ve bunlarla acentelik sözleşmesi yapılamayacağı, acentelik sözleşmesinin tesciline ilişkin işlemlerde levha kaydı görülmeden kayıt yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

            Mesleki teşekküllere yapılan aidat ödemesinin indirim konusu yapılmasında en önemli kriter ödemeler ile ticari kazancın elde edilmesi veya devam ettirilmesi arasında açık ve doğrudan bir illiyet bağının bulunup bulunmaması olup, mesleki teşekküllere üye olmadan ticari faaliyette bulunulamaması halinde söz konusu teşekküllere ödenen üye kayıt ücreti ve aidat bedellerinin safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi mümkündür.

 

            Buna göre; sigorta acenteliği faaliyetini, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösterir levhaya kayıt yaptırmadan yürütmenizin mümkün olmaması halinde, anılan Birliğe ödediğiniz levha kayıt ücretini ödendiği dönemde safi ticari kazancınızın tespitinde gider olarak indirim konusu yapmanız mümkün bulunmaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.