Tarih : 18.02.2016
Yayın Dönemi : Temmuz 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

84098128-120.99[89-2015/4]-98

18/02/2016

Konu

:

Minyatür heykel ve sanatsal bebek çalışması yapan   kişiye yapılan sponsorluk harcamasının gelir vergisi matrahından indirim   konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

 İlgide kayıtlı özelge talep formunda; inşaat mühendisliği faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, minyatür heykel ve sanatsal bebek çalışması yapan kişiye sponsor olmak istediğiniz belirtilerek, yapacağınız sponsorluk harcamalarını gelir vergisi matrahınızdan indirim konusu yapıp yapamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Diğer indirimler" başlıklı 89 uncu maddesinde;

 

            "Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:

 

            ....

 

            7. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen;

 

            a) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine,

 

            b) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,

 

            c) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,

 

            d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,

 

            e) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,

 

            f) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye'ye getirtilmesi çalışmalarına,

 

            g) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,

 

            h) 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,

 

            i) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatın tedariki ile film yapımına,

 

            j) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına

 

            ilişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların % 100'ü " hükümlerine yer verilmiştir.

 

            Buna göre; minyatür heykel ve sanatsal bebek işi yapan kişiye yapacağınız bağış ve yardımları Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin (7) numaralı bendi kapsamında gelir vergisi matrahınızın tespitinde beyan edeceğiniz gelirden indirebilmeniz için;

 

            - Bağış ve yardıma konu minyatür heykel ve sanatsal bebek işi yapma faaliyetinin 89 uncu maddenin (7) numaralı bendinde sayılan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen bir faaliyet olması ve

 

            - Bağış ve yardımın makbuz karşılığında yapılması

 

            gerekmektedir.

 

            Ayrıca, bağış veya yardım yapılacak faaliyetin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmesi veya desteklenmesinin uygun görülmesi halinde ilgili Bakanlığın destek yazısının gelir vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulunduğunuz vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

            Diğer taraftan, bu kapsamda yapılacak bağış ve harcamaların tamamının, yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmesi şartıyla, bağış ve harcamanın yapıldığı dönemdeki gelirden indirilebileceği, gelirin yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen bağış ve harcamaların ise sonraki yıllara devretmesinin mümkün olmadığı tabiidir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.