Tarih : 17.02.2016
Yayın Dönemi : Temmuz 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı

:

62030549-120[37-2014/162]-13311

17/02/2016

Konu

:

İnternet üzerinden yapılan şifre satışı karşılığında elde edilen gelirin vergilendirilmesi.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, elektronik ortamda ödeme aracı olarak kullanılan ön ödemeli kart/şifre satışı yapmak üzere 15/01/2014 tarihinde mükellefiyet tesis edildiği, kurulacak internet sitesi üzerinden sanal kart talebinde bulunanların adınıza açılan banka hesaplarına kart/şifre bedelini havale yoluyla göndereceği, KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)’de bulunan firmadan alınan şifrelerin sahibine ulaştırılacağı, firma tarafından adınıza şifre bedelleri için fatura düzenleneceği ve bu fatura tutarının da söz konusu firmaya banka yoluyla ödeneceği belirtilerek, konunun vergi kanunları karşısındaki durumu hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmiş olup, konuya ilişkin görüşümüz aşağıda açıklanmıştır.

 

            A) GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN;

 

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

 

            37 nci maddesinde, “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.

            …

            Ticari kazanç, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve bu kanunda yazılı gerçek (Bilanço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edilir.

            …” ,

 

            38 inci maddesinde, “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsdeki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

 

            1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

            2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

 

            kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanunu'nun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41'inci maddeleri hükümlerine uyulur.”hükümleri yer almakta olup,

 

            "İşletme hesabı esasında ticari kazancın tespiti" başlıklı 39 uncu maddesinde ise, "İşletme hesabı esasına göre ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler arasındaki müspet farktır.

            (Elde edilen hasılat, tahsil olunan paralarla tahakkuk eden alacakları; giderler ise, tediye olunan ve borçlanılan meblağları ifade eder.)

            Emtia alım ve satımı ile uğraşanlarda ticari kazancın bulunması için hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun değeri hasılata, dönem başındaki emtia mevcudunun değeri ise giderlere ilave olunur.

            Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41' inci maddeleri hükümlerine uyulur."hükümlerine yer verilmiştir.

 

           Buna göre, elektronik ortamda ödeme aracı olarak kullanılan ön ödemeli kart/şifre satışı yapmak üzere kurulacak internet sitesi üzerinden sanal kart talebinde bulunanlara ulaştırdığınız kart/şifre karşılığında adınıza tahakkuk eden tutarlar ile KKTC’de bulunan firmadan alınan şifreler karşılığında adınıza tahakkuk eden tutarlar arasındaki farkın Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanca ilişkin hükümleri çerçevesinde vergilendirilmesi ve yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

 

            B) KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN;

 

            KDV Kanunu'nun 1/1 'inci maddesinde, ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin; 1/2'nci maddesinde her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV'ye tabi olduğu; 6'ncı maddesinde, işlemlerin Türkiye'de yapılmasının, malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği; 9/1'inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı'nın, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Aynı Kanunun 20/1 inci maddesi uyarınca teslim ve hizmet işlemlerinde katma değer vergisi matrahı, bu işlemlerin karşılığını oluşturan bedeldir. Öte yandan, Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname ile katma değer vergisi oranları Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %  1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            Buna göre, elektronik ortamda ödeme aracı olarak kullanılan kartların/şifrelerin; KKTC de mukim şirketten alımı ve şifrelerin tarafınızca internet sitesi üzerinden sanal kart talebinde bulunanlara satışı, herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden KDV' ye tabi tutulmayacaktır.

 

            Ancak, söz konusu ön ödemeli kartların/şifrelerin satışına ilişkin her aşamada alınan komisyonlar genel oranda (%18) KDV'ye tabi olacaktır.

 

            C) VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN;

 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.”,

 

            229 uncu maddesinde, “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”,

 

            231/5 inci maddesinde, “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

            Mezkur Kanunun 232 nci maddesinde ise tüccarların sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve aldıkları emtia veya hizmet için de fatura istemek ve almak mecburiyetinde oldukları hükme bağlanmıştır.

 

            Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun'la satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren tüccarlara Vergi Usul Kanunu'na göre fatura kullanma mecburiyetinde bulunmadıkları satışları için ödeme kaydedici cihazları kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

 

            Fatura kullanma mecburiyeti olmayan satışlar, Vergi Usul Kanunu'nun 232'nci maddesinin birinci fıkrasında (beş bent halinde) sayılanlar dışında kalanlara yapılan ve bedeli 2014 yılı için 800 TL'nin altında bulunan mal ve hizmet satışlarıdır. Bu satışlar için emtiayı alan veya işi yaptıranların istemeleri üzerine veya mükellefler tarafından kendiliğinden fatura düzenlenmesi, söz konusu satışların fatura verme mecburiyeti dışında kalan satışlar olma özelliğini değiştirmeyecektir.

 

            Bu hüküm ve açıklamalara göre; elektronik ortamda ödeme aracı olarak kullanılan ön ödemeli kart/şifre satışı yapmak üzere sanal kart talebinde bulunanlara yapılan hizmetin sadece internet üzerinden verilmiş olması, işlemlerin internet üzerinden alıcı ve satıcı olarak faydalanan kişilerle yüzyüze gelmeden tamamen sanal ortamda gerçekleşiyor olması halinde, verilen hizmete ilişkin ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmamakta olup, sunulan hizmet dolayısıyla her bir müşteri adına ayrı ayrı hizmetin veya işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren azami 7 gün içerisinde fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.